Tag Archives: yakutlar

Klisedä lääzım korunsun herbir halkın kulturası

якутия

Yakutiyadan gelän haberlerä görä bu halkın klisä yaşaması gittikçä ilerleer. 2011 yılda Yakutiya kafedrasına koyuldu episkop Roman Lukin, angısı beş yılda yaptı pek çok enilik Yakiya klisesindä. Açıldı din seminariyası hem adam manastırı, başladı tiparlanmaa eparhiya gazetası, soţial hem misioner yaşamak taa zeedelendi.

Sovetlerdä bütün Yakutiyada vardı sade bir klisä hem bir popaz, şindiysä düzüler eni kliselär hem üüretim merkezleri, yakut dilinä çeviriler din kiyatları, ilerlediler terminologiya hem dil. Episkop Roman, angısı geçennerdä arhiepiskop oldu, yakından ilgilener çeviri komisiyasınnan, angısı Bibliyayı çevirän institutlan (Moskva) barabar işleer din çevirileri uurunda.

Yakutlar pek benzeer gagauzlara, onnar da lafeder türk dillerinin birindä, onnarın çoyu hristian, ama var başka dindän dä. Hristiannarın arasında da başka konfesiyalılar var. Ama onnarın kısmeti, ani onnarın klisesindä var bölä boba hem önderci, angısının canı acıyêr diil sade insannarın ruhları için, ama kulturası için dä.

Yukarda patrettä popaz giimni yakut ornametlerinnän donadılmış rubalara. Klisedä herbir halk var nasıl kullansın o kultura elementlerini, angıları engel olmêêrlar evangeliya hakikatına. Ama herbir halk kendiycesinä gözelleştirer din hayatını, hem dä onun o tarafını, angısı baalı incä zanaatlan: literatura hem gimnografiya, ikonagrafiya, duar resimnesi, muzıka hem liturgik rubalar. Nicä demişti ayoz Yaponiyalı Nikolay yaponnara, evangeliya inanı geçer halktan halka, greklerdän geldi ruslara, ruslardan yaponnara. Ama lääzım unutmamaa, ani bu geçiştä hep bir kalêr inan, ama kultura formaları diişiler.

Taa ileri dä yazdıydım butürlü millet elementleri için klisedä. Balkannarda bu adetlär için bakınız. Gagauzlar için dä burada.