Tag Archives: Viktor Kopuşçu

Korkma düşmektän

Aazını kapa,

Gözlerini aç,

Taa az lafedip,

Seslenmää savaş. Continue reading →

«Kopuz sesi» — musaafir Vitali Kazancı

Беседуем с Виталием Казанжи о науке, истории, образовании, патриотизме и христианстве. Пару ляпов, допущенных по необходимости, потому что не сохранилось видео второй камеры, надеюсь, не помешают досмотреть до конца видео, в котором, на мой взгляд, обсуждаются интересные вопросы, а реплики собеседника очень оригинальны. Приятного просмотра. Слова поддержки или порицания можно оставить в комментариях.

“AYDINNIK” CT İKİ YAŞINI KUTLÊÊR!

крест

Orak ayının 29-da “Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluu iki yaşını tamannêêr. Bıldır, açan bu cümnä topluluu kutlardı bir yaşını, biz tiparladıydık kısa bir raport, angısını hazırladıydı CT başı. Bu yıl sa biz kararladık yapmaa intervyu Viktor KOPUŞÇUylan da üürenmää, nesoy eniliklär oldu bir yılda, nelär yapıldı hem ne var plannarda taa yapmaa.

Viktor, artık iki yıl oldu, nicä ofiţial olarak işleer “Aydınnık”. Söläyin, kaç kişi bü- ünkü gündä girer bu cümnä topluluuna, hem nasıl dinamika var azalık proţesindä?

Birkaç yıl geeri, açan bizim aklımıza geldi çekettirmää bölä bir iş, biz toplandık birkaç kişi, hazırladık dokumentleri da registraţiyayı geçtik. Az kişi başladık, az kişi dä ötää dooru ilerlettik bu işi. Büün yaklaşık on kişi var “Aydınnık” cümnä topluluunda, hem dä var onnar, kim diil aza, ama savaşêrlar bizä yardım etmää. Bizim neetimiz diil, ani çok kişi toplamaa, miting yapmaa, bizä masovka diil lääzım. Bizä lääzım iş olsun, o neetlär hem davaalar, angıları durêr cümnä topluluunun önündä, onnar tamannansın. Da şükür Allaha, yavaş-yavaş bunnar tamannanêr.

Siz dediniz, ani plannar yavaş-yavaş tamannanêr, yakışêr mı annadasınız, angı proektlär yapıldı bitki bir yılda?

Annatmaa hem annamaa taa kolay olsun deyni, sanêrım, ani lääzım proektleri bölmää onnarın özelliklerinä görä. Butakım, onnar gitmeyecek sıraylan hronologiyaya görä, ama bölüm-bölüm.

Aaraştırmalar, kiyatlar: Bıldır güzün Bränskta tipardan çıktı “Rus-gagauz sözleşmäk kiyadı”, angısı bän hazırladım, da tiparladı Bränsk devlet çift- çilik akademiyası. 2013-cü yılda biz kurduk bir annaşma bu universitettä gagauz studentlerini toplayan “Kardaşlar” cümnä topluluunnan. Ondan sora oldu kolaylık, ani orada bizim gagauzlar için hem dä bibliotekalara deyni çıksın bölä bir kiyat. Onun tirajı pek azdı – 200 tayna – ama sanêrım, ani ileriyä dooru bu sözleşmäk kiyadı Gagauz Erindä dä çıkacek. Bu yılın çeketmesindä dä çıktı taa bir büük formatta, kalın kapaklı kiyat – “Çakirlär” dizisinin birinci kiyadı, angısında toplandı Ay-Boba Mihail Çakirin biografiyası. Kiyadın içindä var çok patret, içi dä, dışı da kaliteli oldu, biraz paalı çıktı, ama islää oldu. “Aydınnık” buldu finans, pek çok yardım etti bizim dostlarımız, hem Gagauziyadan, hem Türkiyada, hem başka erlerdän.

Gezilär, komandirovkalar: Bıldır harman ayında bän katıldım “Akademi Rumeli 2” proektinä, angısı geçti Edirnä kasabasında, Türkiyada, neredä tanıştım çok eni kişiylän. Sora yolum düştü Ankaraya, orada da eni baalantılar kuruldu. Stambulda tanıştım Konstantinopol arhiepiskopu patriarh Varfolomeylän hem orada izmet edän başka önemni kişilärlän. Sürmäk ayında Gagauziyada bir grupa genç yazıcı hem peetçi gitti Greţiyaya, Batı Frakiyaya, bän dä onnara katıldım. Hem dä en bitki hem en büük proekt – Bulgariyada gagauzlarınnan tanışmak. Kirez ayının 2-dä General Kantarjievo (Çauş- küü) adlı gagauz küüyündä yortu vardı, bizi dä teklif ettilär. Gagauziyadan gitti otuz kişilik bir grupa, “Kadınca” ansamblisi, türkücülär, genç çoçuklar. Üç gün pek islää hem faydalı geçti.

“Hakikatın sesi”: Bu yıl artık biz başladık her ay çıkarmaa “Hakikatın sesi” gazetası- nı. Gazeta çıkêr 1000 taynalık tirajlan da daadılêr parasız. Artık var üç kişi, kim devamnı yazêr gazeta için, bir kişi bizä taa katılacek. Hem dä herbir nomerdä savaşêrız olsun taa başka kişilerin yaratmaları, ya peet, ya annatma, ya bir yazı.

Bibliya hem liturgik tekstlerin çevirilmesi: Bu yıl da, nicä bıldır, “Aydınnık” CT konukladı amerikalı monahı boba Kosmas Şarţı, angısı işleer gagauz çeviri proektindä. O bir ay kaldı Gagauziyada, taa çok kolaylıı oldu dildä praktika yapmaa, eni kişilärlän tanıştı, eskilerini dolaştı. O okadar baalandı buraya, ani kararladı geçmää yaşamaa Komrata, ki taa kolay olsun işlemää çeviri proektindä. Onun bu ideyasını artık iisözledi Kaul episkopu Anatoli, San-Franţisko arhiepiskopu Veniamin (Amerikanın Doorusaltanatlı Klisesi) hem dä boba Kosmasın manastırından igumen boba İnokenti.

Taa ileri siz çekettirdiydiniz gagauzça evangeliya proektini, gider mi iş şindi, hem angı uurda bulunêr bu proekt?

Biz Bibliyayı çevirän institutlan çekettirdiydik bu işi çoktan, sora geldik bir fikirä, ani bizim kliseyä deyni lääzım evangeliya. 2006 yılda çıkan Eni Baalantıyı kliselerdä pek kabletmäzdilär, onun için biz annaştık, ani alacez temel olarak Ay-Bobanın tekstlerini da uyduracez büünkü kurallara, hem ne onda yok, çevirecez, ani olsun klisedä kullanmak için evangeliya. Matfeydän evangeliya hazırlandı, ama sora biz annadık, ani burada var insannar, angıları istämeerlär bu proekt olsun. Diil sıradan insannar, onnar isteerlär hem pek bekleerlär, ama klisedä üüsek erdä olan insannar. Umut ederiz, ani yakında hepsi gelecek bir fikirä, da iş ötää dooru gidecek.

Nasıl plannar var önü- müzdeki yıl için? Nelär bekleniler gelecek yıldan?

Yaşamak gösterer, ani nekadar da plan kurmasak, hep okadar olêr ölä, nicä lääzım olsun. Ama genä dä biz lääzım koyalın neetimizä bişey da iş- leyelim, Allah verärsä, olacek. Vermäzsä, başka iştän tutunacez. Bu yıl isteeriz koyma gagauzça uşaklara deyni bir kukla spektaklisi, S. Mihalkovun “Kedinin evi” masalına görä. Bu iştän tutundu aktör İvan Patraman, angısı koyacek bu oyunu da gösterecek uşak başçalarında hem şkolalarda. Biz teksti çevirdik, “Aydınnıkta” para olarsa, savaşacez gözäl resimni kiyatçıı da tiparlamaa uşaklara deyni. Kiyatlara gelmişkän, taa bir proekt – Puşkinin annatması- nı hem türk yazıcısı Şinasinin bir pyesasını gagauz dilindä bir kapak altında tiparlamaa. Pek önemni hem lääzımnı iş – açmaa gagauz dili kursları- nı, neredä herbir isteyän kişi yakışacek parasız üürensin gagauz dilini. Uşaklar için dä var bir proekt, angısını taa erken açıklamaa. Çok iş biter paradan, para varkan, var nasıl çok gözäl iş yapmaa.

Candan kutlêêrım sizi “Aydınnık” cümnä topluluunun iki yaşınnan hem dua ederim sizä hem sizin yanınızda olan insannara Allahtan yardım bu büük hem önemni iştä. Saa olun intervyu için!

Valentina EFREM

 Hakikatın sesi, № 6 (9), 2015 orak ayı, s.1-3.