Tag Archives: peet

Köpek türküsü

köpek

Köpeklär gezer sürüylän,

Aaranêrlar, ne imää,

Uluyêrlar kär türküylän,

Başlayıp dua etmää.

 

Continue reading →

Реклама

Eni yıla karşı — 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Traka-traka, Eni yıl,

Şarapçaa oldum mayıl,

Elimä aldım çölmää,

Başladım üz gram dökmää.

Continue reading →

Sän aalama, vatanım

IMG_1057

Gagauziya tarlam,

Gagauziya kırım!

Kim çıktı sana duşman,

Onnarı bän kırayım?!

 

Continue reading →

Korkma düşmektän

Aazını kapa,

Gözlerini aç,

Taa az lafedip,

Seslenmää savaş. Continue reading →

Kiyatlaşma

%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%bd

Larina:

Seni gördüm – uruldum,

Aalemä bakamadım,

Bozuldu akıl kodum,

Bişey dä yapamadım.

 

Kalbimä oldun sancı,

Okunu saplamadaan,

Aalemä oldum kancık,

Maskaralık yapmadaan.

 

İlk buluşma dadını

Hiç dä unudamadım,

Senin tatlı adını

Birtürlü dadamadım.

 

Daymalar senin olmaa

Söz verdim, atılmadım,

Geldilär satın almaa,

Genä dä satılmadım.

 

İki guguş olarak

Kaçalım, uçarkana,

Gök kublesindä orak

Bizlerä bakarkana.

Onegin:

Seni gördüm – unuttum,

Aklımda tutamadım,

Duygularımı suulttum,

Kimseyä bakamadım.

 

Kalbimi yaptım kalä,

Ani kimsey girmesin,

Kitledim onu ölä,

Ani sevda bilmesin.

 

Çok olardı buluşma,

Hepsi dä bakışlandı,

Kefimä hem hoşuma

Kimsey dä yakışmadı.

 

Bir seferlik sevdayı

Denedim, iirenmedim,

Sıkmadım hiç parayı

Bän, makarki beenmedim.

 

Yalnız kartal olayım,

Kimseyä baalanmadaan,

Gök kublesindä ayı

Kaşıktan ballamadaan.

Laam serin

Laam serin hem karannık,

Kuzucuu yalêêr bobana,

Kızın ürecii yanık:

Uşacaa läzım boba mı…

Saa olsun bu ihtiar,

Kuumadı küçük Uşaklan.

Var umut, kuvet dä var

Çıkarmaa işi başadan.

Bu iş Allahın işi,

Eveldän onu kurmuştu:

Ki ölsün salt bir Kişi,

O — Kendi Oolu olmuştu.

Var otuz yıl ilerdä

Yaşasın Ana Oolunnan.

Şindiysä bu içerdä

Yısıdêr koyun soluunnan.

ih3194

 

Yol için (peet)

12Bän istärdim gitmää

Ayırdıım bir yoldan,

Ama Sän çevirdin

Yolumu borandan.

 

Güceniktim açan

Bu Senin planına,

Sän tuttun elimdän

Da aldın kucaana.

Yukardan bän gördüm

İstediim o yolu,

Annadım, ani o

Zorluklarlan dolu.

Yanılêr hep insan,

Bakarak aşaadan,

Ama taa ii görer

Kim ondan balaban.

VK

Baurçuda buluşmak

img_8567 Çiçek ayının 22-dä Genç gagauz yazıcılar birlii başı Alla Büük hem bän gittik Baurçu liţeyinä, neredä oldu buluşmak orta klasların üürenicilerinnän.

Pek sarp geldi, ani şkolada üç yıl açılmêêr liţey klasları! Bu iş olêr Gagauziyanın üçüncü büük küüyündä, demelik, uşaklar may hepsi bakêr näänı-näänı gitmää 9-cu klastan sora. Continue reading →

Sevda zamanı (peet)

image

İlkyaz – sevda zamanı,

Çillär gezerlär çiftli.

Şoparcık uşakların

Üzleri olêr çilli.

 

Allah kuşu – kırlangaç –

Örer kendinä yuva,

Kuzu kulaanda nışan:

Kırlangaç yada zımba.

 

Sıırcıklar yapêr zarar,

Çalêr harmanda toomu,

Sıırcık gibi uşacık

Deer, doyursunnar onu.

 

Bıldırkı horozçuklar

Bildirerlär sabaayı,

Küçük Paskellä baaşlêêr

Horozçuk halviţayı.

 

Kurkan gezer kurulu,

Patu ondan sakınêr,

Petri yaslada – uslu,

Salt evdä kurkannanêr.

 

Eşecik otlêêr arpa,

Yuları durêr kopuk,

Batüm näänı da gitsä,

Bän onunnan – pak koduk.

 

Kısırık kulumnadı,

Kulicik kömür kara,

Bizim Vani koşturêr,

Nicä kulicik kıra.

 

Sţenaya çıktı Sevda,

Sevindirer insanı,

Şen olsun bizim cümnä,

İlkyaz sevda zamanı!

2013

Soruş (peet)

RAM_0049 - копия

Foto: Ramyar Macidi

Sokakta bir adam dün bana yaklaştı

Da dedi: “Canabin, annamaa savaştım,

Kimim bän bu kısa ömürlü dünnedä.

Bir cuvap geçirämedim bilä elä.

Hiç olmaz mı bana sän veräsin yardım?”

Ozaman bän kolay durumu ayırdım

Da dedim: “Sän “yorgunsun”, gitsänä evä,

Bekim, bir cuvapçık geçirirsin elä!”

Cuvapsız o gitti, bän sä durakaldım,

Aklımda “kimim bän” soruşuna daldım.

Bilmeerim, nekadar düşündüm bän ölä,

Bir cuvap geçirämedim ama elä.

Ozaman yanımda durana yalvardım:

“Hiç olmaz mı bana sän veräsin yardım?”

28.09.2012

İKİ SEVGİ

zzz2 - копия

Foto: Ramyar Majidi 18.11.2015

Dünnedä iki sevgi

Örüyerlär yan-yana:

Birincisi Allaha,

İkincisi halkına…

Boba Kosmasa (peet)

Boba Kosmasa (peet)

Bir amerikalı adam üürener gagauz dilini hem gagauz kulturasını… bunu hiç düşünäbilirdiniz mi? Birkaç yıl geeri internettä tanıştık hem türkçä yazışmaa başladık, ama geçti pazara kadar hiç buluşmadıydık. Bu adamın adı monah Kosmas. Yaşêêr Kaliforniya ştatındakı ayoz İoan (Maksimoviçin) adın manastırda, angısı girer Amerika Doorusaltanatlı Klisesinä. Bu vakıt içindä boba Kosmas üürendi gagauz dilini, başladı küçük annatma yazmaa gagauzça, ama diil çoktan başardı ilk novelasını da. Geniş ürekli, akıllı, arif, çok yabancı dil bilän bir adam. Bän onu Ay-Boba Mihail Çakirä hep benzedeerim. Onun gibi gagauzları sevdi. Bir hafta boba Kosmas Moskvada bulundu, biz onunnan barabar ayoz Sergiyin lavrasına gittik, birkaç gün Bibliyayı çevirän institutta işledik. O katıldı bizim Evangeliya adaptaţiyası proektimizä. Sabaa o gider Gagauz Erinä, taa derindän üürenmää gagauz dilini, gözünnän görmää hem duymaa gagauzluu deyni. Bölä bir gözäl proekt Bibliyayı çevirän institut hem «AYDINNIK» CT yaptı. Dua ederäk boba Kosmasa ilin yol Gagauziyaya, isteerim baaşlamaa ona bir peet:

Sän duudun taa Batıda,
Amerikanın topraanda.
Orada buldun inan,
Hristoslu oldun insan.
Ama te vakıt doldu,
Sän gagauzluu buldun.
    Allahtan buna izin
    İstedi Ay-Bobamız,
    Sän oldun artık bizim,
    Zeedelendi halkımız!
Da geldi bizä sevim, —
Sän bizä konuk geldin.
Sän bizimsin, gagauz,
Çünkü yolun gider uz.
Uz gideräk, düz gitsin,
Allaha ko getirsin!

25.02.2014 Moskva

Halklararası ana dili günü

Изображение

Er üzündä var yaklaşık 6000 bin dil, angıların yarısı kaybeler. Büük dillär yayıldıkça yayılêr, küçüklär küçüldükçä küçüler. Gagauz dili da küçüler, çünkü gittikçä taa az kişi onda lafeder. Artık etiştik o günnerä, açan gagauzça bilmeyän gagauzu pek kolay var nasıl karşılayasınız. İleri sade gagauz dilini bilän adam bilgisiz, küülü sayılardı, da bu üzdän çoyunda dil kompleksi peydalandı, sora da kökleşti. Büün küülerdä durum taa iicä, kasabalara bakınca. Kasabalarda yabancı faktoru okadar büük rol oynamadı bu proţeslerdä (zerä var kim deer, ani kasabalarda var çok yabancı, da onuştan lafediler ortak dildä), çünkü küülerdä da vardı başka millettän insan. Ama onnar 10-20 yılda üürenärdilär gagauz dilini (makar annardılar). Ama kasabalarda moda başkaydı, da gagauzça lafetmää bu modaya girmäzdi.

Büün var nasıl görmää gagauz cümnesindä iki karşılıklı tendenţiya: bir yandan gagauz dili gittikçä basılêr, öbür yanda sa peydalanêr interes ona. Küülerdä (bekim, kasabalarda da) gençlerin arasında başlêêr belli olmaa sevgi hem içtän bir duygu ana dilinä. Gagauz dilindä başlêêr gençlik jargonu kurulmaa (rus kalkası da kär olsa). Kazanca gidän gençlär yada studentlär yabancılıkta ana dilinin kıymetini annêêrlar, aarêrlar gagauzça kiyat, laflık, savaşêrlar internettä gagauz dilini kullanmaa. Yukarda bu uurda sus olarkan, bu iş aşaadan yayılêr. Yayılêr, ama pek yavaş (ama genä şükür, yoka benzämeer).

Bu fikirleri taşıyan gençlär büüdüynän, ayaa kalktıynan, dolayında taa onar kişi toplayaceklar. Onnarı, kim halizdän sever dilini, kulturasını, adetlerini, dedlerdän kalan inanını — bir laflan dediynän, gagauzluu. Diil politikayı, yabancı ideologiyaları, parayı h.b. — ama gagauzluu. Büün bu kişilär azlıkta bulunêr, ama Allahtan izin varsa, onnarın fikirleri hem düşünmekleri moda olacek. Ozaman kalanı da onnara çekilecek. O vakıda kadar sade kaybetmeyelim elimizdä olanı, baari geerilämesäk.

1999 yılda YUNESKO ayırdı Küçük ayın 21 ana dilinä. Bu gün taa bir kolaylık, ki aklımıza getirelim, ani bizim var kendi dilimiz — GAGAUZ DİLİ, angısı girer altay aylesinin türk grupasının oguz bölümünä. Teklif ederäk sizi da, yazasınız hem lafedäsiniz GAGAUZ DİLİNDÄ, isteerim paylaşmaa ana dili için bir peetlän:

Gagauz ana dilim,

Kaç asir sän geçirdin?!

Dokundun, nicä kilim

Dokuyer eni gelin.

 

Kusursuz ana dilim,

Bu mu senin ecelin:

Kıyılmak dilim-dilim,

Kokmayasın salt pelin?

 

Sevgili ana dilim,

Näända büün senin erin?

Ne devlet var, ne bilim,

Ani seni üüseltsin.

 

Zavalı ana dilim,

Daalêr evladın senin.

Ne yapıp, ne edeyim,

Gagauz seni bilsin?!

 

Kuvetli ana dilim,

Ay-Boba bizä verdin.

Bu gün da yolla sevim –

Bir önderici çetin.

 

Gagauz ana dilim,

Kaç asir sän geçirdin?!

Allah versin, gözelim,

Geçiräsin binnän bin.

16.04.2013