Tag Archives: Kosmas

GAGAUZ DİLİNDÄ SAATLAR

20160929_202435.png

Taa ileri bän yazdıydım, ani hazırlanêr gagauzça Saatlar (1, 3, 6 hem 9 saat) — kısa slujbalar, angıları girer günnük dua çerçevesinä. Eveldän bu saat slujbaları okunardılar kendi erindä, ama şindi, açan cümnedä olêr sade cumertesi hem pazar günneri slujbalar, 1 saat okunêr avşamnän sabaalıktan sora, 3 hem 6 sabaalän liturgiyanın önündä, 9 saat da avşamnän avşamnıktan ileri.

1911-1912 yıllarda Ay-Boba Mihail Çakir yapraklarda çıkardı liturgiya hem saatlar çevirisini gagauzça hem slavänca paralel olarak. İlerlederäk onun işini, biz kararladık çıkarmaa Saatları, ama latin grafikasında büünkü gagauz dili orfografiya kurallarına görä. Teksti savaştık maksimum korumaa, ki kalsın M. Çakirin çevirisi, sade boba Kosmas tamannadı paskellä orucunda okunan tekstleri. Kristina Koçan hem izmetkeriniz dä gözdän geçirdilär hepsi tekstleri.

Şindilik hazırlanêr kiyadın maketi elektron yayın için. Taa sora, eer popazlar istärsä, kiyat var nicä tiparlansın da. Bekleyecez sizdän fikirlerinizi hem klisä izmetçilerindän teklifleri ya kötülemekleri.

P.S. Bu kiyat olacek üçüncü «AYDINNIK» CT Halk bibliotekasında. 1) Dua kiyadı uşaklara deyni, 2-ci basım, 2015. 2) Oglan masal okuyêr-1, 2016. Kiyat hazırlanêr plana, görä angısının proekti var aydinnik.org saytında — SAATLAR proekti.

Реклама

KDU-da boba Kosmaslan buluşma olacek

KDU-da boba Kosmaslan buluşma olacek

Bu ayın 18-dä Komrta devlet universitetinin bibliotekasında saat 12:30 Gagauz Erinä Amerikadan gelän monah boba Kosmaslan buluşma olacek. Teklif ediler hepsi, kim isteer tanışmaa hem lafetmää bu çok meraklı adamnan, angısı üürener gagauz dilini hem aaraştırêr gagauz kulturasını.

Boba Kosmasa (peet)

Boba Kosmasa (peet)

Bir amerikalı adam üürener gagauz dilini hem gagauz kulturasını… bunu hiç düşünäbilirdiniz mi? Birkaç yıl geeri internettä tanıştık hem türkçä yazışmaa başladık, ama geçti pazara kadar hiç buluşmadıydık. Bu adamın adı monah Kosmas. Yaşêêr Kaliforniya ştatındakı ayoz İoan (Maksimoviçin) adın manastırda, angısı girer Amerika Doorusaltanatlı Klisesinä. Bu vakıt içindä boba Kosmas üürendi gagauz dilini, başladı küçük annatma yazmaa gagauzça, ama diil çoktan başardı ilk novelasını da. Geniş ürekli, akıllı, arif, çok yabancı dil bilän bir adam. Bän onu Ay-Boba Mihail Çakirä hep benzedeerim. Onun gibi gagauzları sevdi. Bir hafta boba Kosmas Moskvada bulundu, biz onunnan barabar ayoz Sergiyin lavrasına gittik, birkaç gün Bibliyayı çevirän institutta işledik. O katıldı bizim Evangeliya adaptaţiyası proektimizä. Sabaa o gider Gagauz Erinä, taa derindän üürenmää gagauz dilini, gözünnän görmää hem duymaa gagauzluu deyni. Bölä bir gözäl proekt Bibliyayı çevirän institut hem «AYDINNIK» CT yaptı. Dua ederäk boba Kosmasa ilin yol Gagauziyaya, isteerim baaşlamaa ona bir peet:

Sän duudun taa Batıda,
Amerikanın topraanda.
Orada buldun inan,
Hristoslu oldun insan.
Ama te vakıt doldu,
Sän gagauzluu buldun.
    Allahtan buna izin
    İstedi Ay-Bobamız,
    Sän oldun artık bizim,
    Zeedelendi halkımız!
Da geldi bizä sevim, —
Sän bizä konuk geldin.
Sän bizimsin, gagauz,
Çünkü yolun gider uz.
Uz gideräk, düz gitsin,
Allaha ko getirsin!

25.02.2014 Moskva