Tag Archives: inan

Никео-константинопольский символ веры на гагаузском языке

maxresdefault

İnanêrım bir Allaha, Bobaya, cümnä Zapçısına, gökü hem eri, hepsi görünennerin hem görünmeyennerin Yaradıcısına. Hem bir Saabi İisus Hristosa, Allahın Birduumuş Ooluna, Ani Bobadan duudu hepsi daymalardan ileri; Aydınnıktan Aydınnaa, hakikat Allahtan hakikat Allaha, duumuşa, diil yaradılmışa, Bobaylan bir oluşluya, Angısının sebebinnän hepsi oldu. Ani bizim için, insannar için, hem bizim kurtulmamız için göklerdän indi hem Ayoz Duhtan hem Mariya Kızdan tennendi, hem insan oldu. Hem Ani bizim için stavroza gerildi Pontlu Pilatın vakıdında, hem zeet çekti, hem gömüldü. Hem Ani yazılara görä üçüncü günü dirilidi. Hem Ani göklerä çıktı, hem Ani Bobanın saa tarafında oturêr. Hem Ani saltanatlan genä gelecek daava kesmää dirilerä hem ölülerä, hem ki Onun padişahlıının bitkisi olmayacek. Hem Ayoz Duha, Ömürverici Saabiyä, Ani Bobadan çıkêr, Ani Bobaylan hem Oollan barabar baş iiltmäk kableder hem saltanatlanêr, Ani sölärdi bilgiçlerdän aşırı. Bir ayoz, dernekli hem apostollu kliseyä. Açık inan ederim bir vaatizlii günahların afedilmesi için. Bekleerim ölülerin dirilmelerini hem gelecek dünnenin ömürünü. Amin.

Var umut, ani gagauzluk yaşayacek!

(bölä gözellik yapabilecek kuvedimiz var, sade kendimizä biraz inanalım lääzım)

Allah bizi götürer seçtii bir yoldan. Biz bu yolu ayırmadık, ama O ayırdı. Geeri bakarsak, görecez, ani o yol çok uzun hem dolaşık. Kim biler, neredän o çekeder? Kim, biler, neredä bitecek? Kimsey bilmeer, Allahtan kaarä.

Evelki insan inanardı, ani istoriya çevrä formasında gider: belli bir vakıttan sora hep o işlär olêr. Sora biz başladık düşünmää, ani istoriya uz gider: onun var başı, olacek bitkisi da. Ama aslısında — istoriya spiral gibi gider, dolana-dolana. Hep ileri gider, ama diil uz — sapa-sapa.

Allah halkımızın bir parçasını 200 yıl geeri Bucaa getirdi, nicä bir parça hamur ekmää kabardêr. Burada istoriyamızın eni yapraa başladı, nicä İzrailin istoriyası Adanmış toprakta. Ama İzrail Hristosu kabletmedi, tanımadı, ama biz kablettik. Bu üzdän eni İzrail olduk, Allahlan eni baalantı kurduk. Bu baalantı var olduu kadar biz da olacez.

Bizim dädularımız hiç düşünämäzdilär, olmalı, nasıl biz bu 50-100 yılda kalkınacez. Hep ölä bizä da zor inanmaa, ne olacek bizim topraamızda 50 yılldan sora. Ama istoriya, gittikçä, hızlanêr. İleri üzlän yıl içindä olan proţeslär şindi 20-30 yılda olêr. İnanêrım, ani bizim olacek gözäl devletimiz, insanımız kalkacek ayaa, topraklarımız eşerecek, uşaklarımız sevgidä büüyecek.

Bizi üüredän hem yannışlıktan koruyan Klisemiz da olacek, kendi manastırlarınnan hem can üüretimini yayan merkezlerinnän. Gagauzlar bir fenomendir. Başka ţivilizaţiyalardan en iisini alan da kendi ţivilizaţiyasını kuran bir halk. Aalemin arasında ne küçüküz, ne büüküz. Dünnä aylesinin bir evladıyız. Allahın evladıyız. Allah evlatlarını hiç bir zaman brakmaz, buna inanêrım, bunu bilerim, bunu tanıklık ederim. A siz inanêrsınız mı?

İnsana lääzım inan

İnsana lääzım inan,
Ki kaçsın körlük ondan.
Ki kaçsın ondan günah,
İnsana lääzım Allah.

Artık bir yıl olacek tezdä, nicä Komratta Saabinin Simasının Diişilmesinin adına klisenin erindä liturgiya yapılêr. Er pek kıstav, küçük bir vagoncuk. Bir yılın içindä gerää gibi insan başladı burayı gelmää. Vagoncuk hepsini alamêêr, insan sokakta durêr. Pazarlarda irmi uşaa kadar getirerlär komka verdirmää, ama analar uşaklarlan sokakta durêrlar, çünkü içindä er yok. Büük insannardan olêr kimi sıra elli kişiyä kadar, onnarın da yarısı sokakta dua eder — yaamur olsun, çamur olsun. 2013-cu yılda Kurbanda vardı 200 kişi liturgiyada, angısı dışarda yapıldı. Bakın bu insana, angısı özledi Allahı, nicä kurakta toprak özleer suyu. Belliki, bu insan kendi kuvedinnän klisä düzämäz, kaç para büün kableder pensiyada insan, yada süpürücü, doktor, üüredici işleyennär? Düzülän klisä kompleklsi olacek bütün Gagauziyanın canı, ürää, angısı düülecek hepsi gagauzlar için, näända da onnar bulunmasa. Kimin varsa ii neeti yardım etmää (neylän varsa nicä), buyurun, kalmayın bir tarafta. Geleceemiz düzüler büün, onu biz kendimiz düzeriz.