Tag Archives: dua

Paskellä Stambulda

храм

İkinci Paskelleyi bän karşılêêrım Stambulda. Gittikçä, annêêrsın, ani bizi  Allahın sevgisindän ayırmaz ne zaman, ne erlär, ne insannar, ne şeytannar, ne angellär, ama sade biz kendimiz.

Stambulda ayoz apostol İlkçaarılmış Andrey adına klisesi bulunêr Karaköy bölgesindä. Onun yanında var taa birkaç klisä, angılarından biri ayoz Pantilimon adına Afon manastırının klisesi. Bu kliselär evlerin bitki katlarında bulunêrlar, çünkü eskidän bu evlär Afon manastırlarının konaklarıymış.

XIX asirin ikinci yarısında Karaköydä düzüler bu yapılar hacılar için, angıları, Stambula gemiylän gelip, ötää dooru gidärdilär hacılaa ya Aynoroza (Afon), ya İeruslimä. Onnar için dä evlerin üstlerindä yapılmıştı dört klisä: ayoz bilgiç İliya, ayoz ilaççı Pantilimon, ayoz apostol Andrey hem ayoz boba Nikolay adına.

Ayoz Andrey klisesi XX asirdä olêr rus migraţiyasının din merkezi, çünkü 1920-ci yıllarda burada yaşamış askerlär, sora da Stambulda kalan ruslar. Onnar toplanarmışlar dua etmää bu klisedä, steonoz olarmışlar hem geçirärmişlär hepsi yortularını burada. Bir zamannar klisedä uşaklar için rus dili kursları da varmış, elbetki, parasız.

Elli yıl bu klisedä popazlık etmiş boba Simeon, angısı raametli oldu 2015-ci yılda. İkinci yıl burada popaz boba Panaret, angısının duuması Krittä, ama o rus dilini üürendi Sergiev Posadta bulunan ayoz Sergi lavrasında. Türlü devletlerdän gelän insannar her pazar saat 9:30 toplanêrlar allahlı liturgiyaya, angısından sora dostluk hem aylä atmosferasında hepsi içer çay tatlılıklarlan.

Bu yıl Paskellä slujbası yapıldı cumertesi avşamı, çünkü pazar günü yollar lääzımdı kapansın hederlez ayının 1 yortusu için. Paskelledän ileri büük hafta duaları hazırladılar bizi karşılamaa Hristosun aydınnık hem sevinçli dirilmesini. Paskellä liturgiyasında klisä may doluydu, kimisi gelmişti uşaklarlan, hepsindä vardı sepettä, ya çantada paska hem boyalı yımırta. Liturgiyada evangeliya okundu grekçä, gagauzça, rusça hem ingilizçä. Bütün slujba da geçti eski slavän dilindä.

Slujbadan sora, açan paskalar hem yımırtalar ayozlandılar, biz toplandık Paskellä sofrasında, angısının ilk imeesiysi boyalı yımırta, daymalı ömür nışanı. Paskellä sevinmeliindä bulunarak, isteerim hepsinizi kutlamaa Hristosun Dirilmesinnän hem aklınıza getirmää, ani Allahı aarayan insan hererdä Onu bulacek. Stambulda da bekleeriz sizi ayoz Andrey klisesindä, angısı bulunêr bu adrestä: Mumhane caddesi, 39, Karaköy, İstanbul. Hristos dirilidi!

Seni, Allahı, metinneeriz

maxresdefault

Seni, Allahı, metinneeriz,

Seni, Saabiyi, açık inan ederiz,

Seni, daymalı Bobayı,

Bütün dünnä büükleer.

Sana hepsi angellär,

Sana göklär hem hepsi kuvetlär,

Sana heruvimnär hem serafimnär

Durmaksız ses ederlär:

Ayoz, Ayoz, Ayozsun, ey, Saabi

Allah Savaof.

Göklär hem erlär

Senin saltanatınnan dolu.

Seni şannı apostol alayı,

Seni bilgiçlerin metinnik birlii,

Seni metinneer zeetçekennerin

Aydın askerlii.

Seni bütün dünnedä

Ayoz Klisä inan eder,

Ölçüsüz büüklüktä Bobayı,

Başiildilän aslı hem birduumuş Oolu

Hem Ayoz İilendirici Duhu.

Sän saltanat Padişahı, Ey, Hristos,

Sänsin Bobanın Daymalı Oolu,

Sän, kurtarmak için insannıı alarak,

Kızın karnısından iirenmedin.

Sän, ölümün iinesini kırıp,

İnan edennerä Gök Padişahlıını açtın.

Sän Bobanın saltanatında

Allahın saa tarafında oturêrsın,

Gelecek Daavacı olarak inanılêrsın.

Sana yalvarêrız: yardım et izmetkerlerinä,

Angılarını paalı Kanınnan satın aldın.

Senin saltanatında yakışıkla

Senin ayozlarınnan bilä padişahlk etmää.

Ey, Saabi, Senin insannarını kurtar

Hem Senini varlıını iisözlä,

Zaabitlik et onnara hem üüselt daymalaradak.

Her gün iisözläriz Seni

Hem saltanatlarız adını daymaların daymalarınadak.

Ey, Saabi, yakışıkla

Bu gün günahtan korunalım.

Hayırla bizi, ey, Saabi, hayırla bizi.

Ey, Saabi, Senin hayırın bizdä olsun,

Zerä umut ederiz Sana.

Ey, Saabi, Sana umut ederäk,

Utanmayacez daymalaradak. Amin.

Arapça hristian duaları

Polieley: 117 psalmadan peetlär

Büük cumaertesi stihirası: «Gelin, mutlulayalım İosifi»

Arapça lafedän milionnan hristian var. Onnarın arasında arapça adı olan ayozlar da var, onnardan biri — ayoz Ahmed. Herbir dildä metinnensin Allah! «Allah» da arapça-)

Eni yılı kutlarkan

ny2016

İnsannıın istoriyasında taa bir yıl geçti. Zamanı taa kolay kullanmaa deyni, biz böleriz yılı günnerä, günneri saatlara, saatları minutlara h.b. Yılın bitkisi — büük bir kertik. Yaşamamızda ya 50, ya 60, bekim dä 80-90 kerä olabilir. Onun için dä önemni. Duuma günü gibi, ama bu yortuyu hepsi kutlêêr birdän. Bu günnär biz kutlêêrız biri-birimizi tatlı hem gözäl laflarlan. İsteeriz, kutlamalarımız olmasın şablonnu, olsun original.

Acaba kaçımızın aklına geler kutlamaa Onu, Kim yarattı diil sade bizi hem bütün dünneyi, ama o zamanı da, angısını biz böleriz yıllara? Acaba nasıl Onu kutlayalım, nelär söleyelim? Saalık, kısmet, bereket — bunnar hepsi uymêêr. Sanêrım, ani var nasıl Ona isteyelim, ani olsun onun istedii, şükür edelim herşey için, ani eni yılda taa az gücendirelim Onu.

Bölä kutlamayı herkez kendi laflarınnan var nasıl sölesin, ama bän isteerin burada yazmaa birkaç söz, angılarını çoktan yazmıştılar arif adamnar:

Eni yıl troparı, 2-ci ses:

Bütün yaratmanın Yaradıcısı, / Angısı zamanı hem yılları Kendi kuvedinnän erleştirdi, / ey, Saabi, Senin iilik yılının başını iisözlä, / Senin insannarını hem kasabanı selemettä koruyarak, // hem kurtar bizi Panaiyanın dualarınnan.

Stihira, 8-ci ses:

Erdä yaşayannara bereketli zamannarı / hem göktän yaamurları verän, / şindi dä Senin izmetkerlerinin yalvarmalarını kablederäk, / Senin kasabanı herbir zorluktan kurtar, / zerä hakına Senin hayırın hepsi işlerindä vardır. / Onuştan bizim girişlerimizi hem çıkışlarımızı iisözlä, / ne yapsak, hepsini doorut / hem günahlarımızın afedilmesini baaşla, ey, Allah, // zerä Sän Kuvetli gibi hepsini yoktan varlaa getirdin.

«Gagauziya gün gündän»: Dua kiyadı uşaklara deyni

GRT kanalında Alöna Terziylän çok meraklı temalar için lafettik. Bu sırada oldu kolayı tanıtmaa dua kiyadını uşaklara deyni, angısının ikinci basımı yapıldı.

***

С Аленой Терзи беседовали на интересные темы. Было представлено второе издание детского молитвослова на гагаузском языке.

***

Am discutat cu Aliona Terzi despre viață spirituală şi a doua ediţie a cărții de rugăciuni pentru copii.

SAABİNİN DUASI

papirus

«DUA KİYADI UŞAKLARA DEYNİ» enidän tiparlanacek

4-5

2012 yılda biz tiparladık gagauzça ilk dua kiyadını uşaklara deyni. Taa ileri çıktıydı annatmalar İisus için, Bibliya uşaklara deyni, ama kiyat, ani üüretsin uşakları, nasıl dua etmää, taa yoktu. 1000 tayna resimni kiyatçık pek tez daadıldı. Bendä kendimdä dä kalmadı baari bir ekzemplär.

Da diil çoktan «AYDINNIK» CT kararladı enidän tiparlamaa bu lääzımnı kiyatçıı. İçindekilär may hepsi kalarsa hep ölä, nasıl birinci basımda, kiyatçıın dizaynı diişecek. Biz savaşacez, resimnär olsun taa kaliteli, gözäl hem käämil. Örnek için yukarda 4 hem 5 sayfalar.

Bekleeriz sizin fikirlerinizi hem tekliflerinizi, ki kiyat olsun halizdän dä meraklı hem gözäl. Uşakların da olsun havezi onu okumaa. Kiyat daadılacek üürenicilerä parasız.