Tag Archives: Batı Frakiya

Batı Frakiya türklerini dolaşmak

Sürmäk ayının 17-21 günnerindä BAKEŞin teklifinä görä Gagauziyadan Genç gagauz yazıcıları birliinin azaları Batı Frakiyada bulundular. Gümülcine (Komotini) hem İskeçe (Ksanfi) kasabalarında gagauz şiir avşamnarı yapıldı. Genç peetçilär buluştular Batı Frakiya türk derneklerinin öndercilerinnän hem azalarınnan. Ayırı görüşmelär oldu kasabaların müftülerinnän. Programanın bir payında vardı kliselerä dä gitmäk, Nea Karvali kasabasında girdik ayoz Nazianzlı Grigorinin adına kliseyä, neredä başiilttik onun kemiklerinä hem lafettik 88 yaşında karaman popazlan türkçä. Klisenin yanında bulunan Kapadokiya muzeyindä bizi karşıladı muzeyin başı, angısı geçirdi bizä deyni ekskursiya. Grupaya girdi: Alla Büük, Elena Mokanu, Viktor Kopuşçu, Tatyana Dragneva, İliya Karaseni, Andrey Çernoglu hem şoför Dimitri Kılçık. Bizi teklif edän hem ev saabiliini üstlenän BAKEŞ topluluuna hem hepsi kardaşlarımıza candan şükür ederiz! Ayırı saa ol deeriz Pervin Hanıma, Gülay Hanıma, Ecevit Beyä hem Özcan Beyä, angıları bu günnerdä yanımızdan hiç ayırılmadılar. Bu unudulmaz gezi hep üreklerimizdä kalacek!

Videoda Gümülcinedä türk orkestrası repetiţiya yapêr. Akardeoncu saygılı Galip Bey, BAKEŞ başı, eski Greţiya parlamentinin deputatı. Bizim politikacılara bir örnek!

Реклама