Tag Archives: adet

NASIL TATAR-KIPÇAKTA GENÇLÄR BULUŞÊRLAR

%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%822016

bunu annadêr anılmış yazıcımız Nikolay Baboglu (1928-2008), angısı duudu Kıpçakta. Saa olsun bay Petri Çebotar, angısı buldu Baboglunun bu elyazmasını da geçirdi onu latin grafikasına. Bütün yazıyı okuyun HAKİKATIN SESİ ceviz ayı nomerindä (23): hs-22-2016-8-lat

Gagauzlarda Babu günü

GRT kanalının hazırladıı film, angısında gösteriler hem annadılêr, nasıl gagauzlar kutlêêrlar Babu gününü. Bu yortu kutlanêr büük ayın 21-dä.

“ÇAKİRLÄR: AY-BOBA MİHAİL ÇAKİR” kiyadının prezentaţiya sözü

Saygılı dostlar!

Biz, gagauzlar, çok mutlu hem kısmetliyiz, ani, küçük bir halk olsak da, bizim var anılmış adamnarımız, angıları cannarını bilä acımadılar başkası için. Çakir soyu – bu uurda bütün gagauz halkının üzü. Çünkü XVIII, XIX hem XX asirin ilk yarısında Çakir aylesindän çıkan insannar oldular kendi halkına deyni yol gösterici hem üüredici, duacı hem koruyucu.

Çakir soyunun senselä başı, nicä bizä söleer protoierey Dimitri Çakir, Yançu Çorbacıogluymuş, angısı yaşarmış Şabla küüyündä, Kara denizin yanında. O bir popazmış, angısı üürenikmiş, ama bilärmiş sade grek gramatikasını, çünkü klisä hem şkola Fenerä baalıymış. Yançu küüdä zengin adammış, onun için dä demişlär ona Çorbacı, bulgarca da – Çorbacıya.

1770-ci yılda Dobrucada insanı soyarmış hem öldürärmiş hırsızlar. Onnar gelmişlär popaz Yançunun da evinä, onu öldürmüşlär, o diriykän, soyup derisini. Onun iki oolu sa kaçabilmiş Valahiya topraklarına, oradan da geçmişlär Prut deresini. 1812-ci yıldan sora da onnarın evladı Zahariya Çakir, angısı artık popazmış, kendi küülülerinnän geçmiş Bucaa, neredä dä kurulmuş Eni Çadır, angısı büün dä var Gagauziyada.

Besarabiyada Çakir aylesindän çıktı yaklaşık elli popaz, monah, diakon, daskal, ponomar hem zaabit. Aynorozda vardı iki monah, pek çok popaz hem diakon üürendilär Kişinöv din şkolasında hem din seminariyasında, İzmail din şkolasında da sora izmet ettilär bütün Besarabiyada.

Bu üzerä dä biz geldik bir fikirä, ani lääzım bir kiyat altına toplamaa hepsi bu insannarın yaşamaklarını, ki diil salt gagauzlar, ama başka halklar da bilsin, ani vardı bölä insannar, angıları bukadar çok zaamet koydular Besarabiyanın hepsi halkları için. Elbetki, ilk kiyatta toplandı Ay-Boba Mihail Çakirin yaşaması, angısı bizä deyni çok paalı hem önemni. Çünkü Çakirlerin arasında en büük er kaplêêr protoierey Mihail Çakir, angısı büük zaametleri hem yaptıkları için kabletti kendi halkından “Ay-Boba” adını.

Ne okadar büük yaptı Ay-Boba gagauzlar için?

Bir – o oldu gagauzlara deyni apostol, angısı annattı Allahın Sözünü gagauzlara gagauz dilindä. İki – o ilk kaldırdı soruşu, ani gagauzların da olsun kolaylıı kendi yazısını kullanmaa, kiyat yazmaa hem okumaa ana dilindä. Üç – o insan arasında yaydı “gagauz halkı” hem “gagauz dili” terminnerini. Çünkü ozamannar taman başlardı gagauzlar bir millet olmaa. Ay-Boba hızlandırdı bu proţesleri, angıları yavaş-yavaş getirdilär ona, ani 1950-ci yıllarda başladı peydalanmaa peetlär hem annatmalar gagauzça. Dört – o verdi gagauzlara gagauz dilindä onnarın istoriyasını.

Hepsi bunnarı topladıynan bireri, olacek iki kanat: dil hem din. Bunnar GAGAUZLUUN kanatları, Ay-Boba bizä bunu bölä gösterdi, şindi dä biz göreriz, ani bu üzlän yıl geeri dooruymuş, hem şindi dä dooru. Sade bu iki faktor birliktä var nasıl yaşatsın gagauz halkını hem onun ruhunu. Buna millet ideyası da var nasıl demää. Bu ideyayı aarêr çoyu, çok politik, cümnä adamı, yazıcılar, sıradan insannar. Ama bu ideya çok kolay, o durêr üsttä, sade lääzım, alıp, okumaa, ne yazmış bizä Ay-Bobamız üz yıl geeri.

İstämeerim çok uzatmaa lafı, zerä okuyucu, aldıynan, kiyadı hepsini okuyabilecek. Sade isteerim sölemää, ani burada toplu sade M. Çakirin biografiyası, taa çok XIX asirin bitkisi – XX asirin ilk onbeş yılı. Rumın vakıdında onun yaşaması çok derin bilinmeer, bunun sebepleri: 1) o vakıt o uzaklaştırıldı din şkolasından hem eparhiya işlerindän, 2) o vakıdın arhiv bilgilerini taa zor bulmaa, kimisi arhivdä hiç yok da. Ama ileriyä dooru, elbetki, taa eni işlär çıkacektır onun yaşaması için, eni dokumentlär, materiallar. Bu uurda hiç kimsey yok nasıl koysun nokta da desin “bukadar!”.

Allahın yardımınnan, “Çakirlär” seriyasının öbür kiyatlarında tiparlanacek Ay-Bobanın hepsi yaratmaları, yazıları, angılarını o braktı bizä (rus, gagauz, rumın dillerindä), çevirileri. Hem dä öbür Çakirlerin yaşamaları hem yaratmaları.

Umut ederiz, ani bu kiyatlar faydalı olacek hem dil tarafından, zerä içindä var çok eni laf, termin, angıları ötää doru gireceklär laflıklara, hem dä yardım edecek üüredicilerä, üürenicilerä, studentlerä hazır olmaa gagauz dili hem literaturası, gagauz halkının istoriyası derslerinä.

Çok şükür ederiz saygılı Abdullah Uluyurta hem başka dostlarımıza, kim yardım etti finans tarafından, ani bu kiyat çıksın üzä. Kiyat çıkacek satılaa, onun parasınnan çıkarılacek gazeta hem uşaklara deyni gagauz dilindä kiyat.

Saa olun!

Viktor KOPUŞÇU,

“Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluunun başı

Сегодня – день усекновения главы Иоанна Предтечи. Резать круглое можно. Работать – тоже.

Каким-то непостижимым образом, с днями памяти Иоанна Крестителя связано большинство предрассудков и суеверий.

http://t-34-111.livejournal.com/111587.html

11 сентября  – одна из самых скорбных дат для христиан. В этот день по приказу Ирода Антипы был обезглавлен последний великий пророк, который удостоился чести крестить Самого Христа.

Когда правитель Иудеи Ирод Великий, решил погубить будущего «царя Иудейского», о котором сообщили ему волхвы, то распорядился уничтожить всех вифлеемских мальчиков в возрасте до двух лет. Тогда мать Иоанна Елисавета укрылась с сыном пещере. Лишь в возрасте 30 лет Иоанн вышел из пустыни, что бы проповедовать покаяние и пришествие в мир Спасителя. Ему выпала честь крестить Иисуса.

После Крещения Господня Иоанн Креститель был схвачен по приказу «четверовластника» Ирода Антипы, правителя Галилеи (после смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части, поставив в каждой своего ставленника). Но и темнице Иоанн продолжал обличать Ирода в том, что тот, оставив законную супругу – дочь аравийского царя, сожительствовал с Иродиадой – женой собственного брата. Но если Ирод и сам втайне почитал Иоанна за пророка и не решался убить, то Иродиада искала случая покончить с ним.

Как-то дочь Иродиады Саломия плясала на пиру Ирода, чем вызвала восхищение гостей. Захмелев, Ирод поклялся исполнить любое ее желание. И та, по мгновенной подсказке матери потребовала тотчас же подать на блюде голову Иоанна. С Ирода мигом слетела блажь. Но гордость не позволила ему нарушить клятву, данную при множестве вельмож, и голову пророку отрубили.

По Преданию, суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис (приток р.Эбро в Испании), по шею провалилась под лед. Лед сдвигался над ее плечами и теперь, она, словно пляшущая на том злополучном пиру, судорожно дергалась в ледяной воде. Так продолжалось, пока тонкий лед не перерезал ее шеи. Ее тело унесло течение, а голову привезли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу Предтечи.

В это же время аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери объявил Ироду войну. Последний ее бездарно проиграл, за что подвергся гневу императора Калигулы и вместе с Иродиадой был отправлен в пожизненную ссылку.

«Иродиада». Иван Крамской

Какие же предрассудки связаны с днем сегодняшним?

«В тот день, когда Крестителю отсекли голову нельзя резать (тем паче – употреблять в пищу) ничего круглого. Особо благочестивые вообще в этот день ничего не режут. Даже ножи в этот день прячут. Дабы кто по неведению душу не сгубил».

Таких суеверных (от «суетная вера») хозяюшек всегда ставит в тупик вопрос «а как же быть с тем батюшкой, который на сегодняшней службе резал круглые просфоры?

«Негодных же и бабьих басен отвращайся» (1Тим 4,7), – учил Первоверховный Апостол. То же можно сказать и в отношении «запрета работать» в дни христианских праздников (к коим относятся и все воскресные дни). Любой труд «во славу Божию» приветствуется в любое время. За исключением того времени, которое отводится на молитву (лучше – церковную).

Сегодняшний трагичный день усекновения – день усиленной молитвы к Иоанну Крестителю и строгого поста. Но круглые фрукты и овощи не воспрещаются. Даже – нарезанные.

ENİ YILINIZ KUTLUCA OLSUN!

http://www.youtube.com/watch?v=jNDrCKffwAg

Traka-traka kapuda,

Biz geldik bu yortuda.

Traka-traka Eni Yıl,

Siz olasınız mayıl.

Traka-traka gözellik,

Getirdik sevinmelik.

Traka-traka bereket,

Allahtan sizä kısmet.

Traka-traka al kuşak,

Eviniz dolsun uşak.

Traka-traka horozlu,

Sofranız olsun dolu.

Traka-traka çorbacı,

Ya çıkar sän kolacı.

Traka-traka yıllara,

Çorbacıykadan para.

Traka-traka bu evi

Korusun Allah Saabi.

Traka-traka gitmeli,

Çorbacının bol eli.

Traka-traka saalıcak,

Yortu geçsin kutluca.

Traka-traka pek mayıl,

Kutlu olsun Eni Yıl!