Tag Archives: Москва

До встречи в Москве!

приглашение3

Прошу сообщить, если вы решили, что точно придете. Это можно сделать через соцсети или по почте kopusciuv@mail.ru

До встречи в Москве!

Реклама

Aziya hem Afrika devletleri institutu

Изображение

Москва, 2010 год, поступление в ИСАА МГУ

Написал пару лет назад для наших братьев гагаузов Украины, но актуальность не утрачена вроде… И вообще, было бы здорово, если бы хотя бы раз в несколько лет на кафедру тюркской филологии брали бы по одному (можно и больше) гагаузу(ке) на бюджетной основе…

Aziya hem Afrika devletleri institutu M.V.Lomonosovun adını taşıyan Moskva devlet universitetinin bir fakulteti. Bu bölüm açıldı 1956 yılda; 1972 yıla kadar ona Günduusu dilleri institutu denärdi.

Büün Aziya hem Afrika devletleri institutunda ilk olarak üüreniler günduusu dilleri: kitay, yapon, indoneziya, vyetnam, koreya, mongol, filipin, fars, puştu, türk, arap, çıfıt, hindi, urdu, suahili, hausa, afrikaans dilleri h.b. Bunnardan kaarä üüreniler ikinci günduusu dili hem bir batı dili dä.

Büünkü gündä AADİ Rusiyanın en büük merkezlerinin biri, neredä hazırlêêrlar Günduusunnan ilgili speţialistleri. İnstututta var üç bölüm: filologiya, istoriya hem soţial-ekonomika bölümneri. Studentlär dillerdän kaarä üürenerlär o devletlerin istoriyalarını, dinnerini, geografiyalarını, tanışêrlar kultularınnan. Günduusu onnara deyni diil ekzotik bir iş, nicä sıradan insana, ama zanaat bilgisi. Dört yıl gider bakalavra kursu, angısından sora üürenicilär kableder «Orientalistika, afrikanistika» diplomunu, sora iki yıllık da magistratura var. Onu başardıktan sora isteyennär var nicä aspiranturaya girsinnär, neredä kendi zanaatının bölümündä pek ii aaraştırmalar yapabilirlär.

Lääzım sölemää, ani bizim anılmış vatandaşımız Todur Angeli, filologiya doktoru, publiţist, politik, diplomat, çevirici, Aziya hem Afrika devletleri instututunun türk dilleri kafedrasında üürendi. Hep orada aspiranturayı da bitirdi.

Bän dä 2010-cu yılda bu institutun türk dilleri kafedrasında üürenmää başladım. Duudum Gagauziyanın Kıpçak küüyündä, neredä dä dokuz klas başardım. Sora iki yıl üürenmemi ileri dooru Rusiyada götürdüm, Yaroslavli bölgesinin Rostov kasabasında, ayoz Radonejli Sergiyin adına Varniţa gimnaziyasında, neredä devlet standartlarına görä predmetlerdän kaarä klisä derslerini dä üürendim. Gimnaziyayı gümüş mediliylän başardıktan sora biraz vakıt Poyraz Kipranın Yakın günduusu universitetindä üürendim. Ondan sora da Moskva devlet universitetinä girdim.

Taa şkolada üürenärkän, bän düşünärdim bizim dilimizin problemaları için, kulturamızın büünkü halı için. Bana hep gelärdi, ani herbir halkın var kendi yolu, yukardan vermä bir plan gibi, angısını lääzım tamannamaa. Hepsi halkların yolları başka, hem bu yolu geçmää kolaylıkları da genä. Kimisinin var çok sayısı, kimisinin var çok parası h. b. Ama ölä olmuş, ani gagauzlar diil okadar çok hem kayet paralı bir halk. Buna bakmayarak, bana görä, hepsi lääzım savaşsın o koyulmuş neeti tamannamaa.

Açan bän görerim, ani bizim insan istemäklän mi, istämemäklän mi kendi halkından ayırılêr, onun dilindän, dinindän, kulturasından da katılêr başkasına, canımı sancı kaplêêr, neçinki bän benzederim onu bir aaca, angısını kökündän kesinmişlär dä başka bir erä koymuşlar. Var mı nasıl o orada eşersin hem meyva yapsın? Ama eer aaç meyva yapmarsa, ne onun faydası? Sade ateştä mi yanmaa? Yok, istämeerim, biri bölä yaşasın. Bunun için lääzım çok zaamet etmää, ki bereket gözäl olsun. Nekadar zor bu iş çiftçiliktä hepsimiz bileriz! Ama bizim yaşamamızı, angısı baalı çok faktorlara, taa da zor tertiplemää.

Bakmayarak hepsi zorluklara, büün biz lääzım ilerledelim GAGAUZLUUMUZU dedelerimiz için, ani bizä yaşamak verdilär, hem evlatlarımız için, angıları bizim devamımız olaceklar. Bu iş lääzım her taraftan gitsin: politika, ideologiya, terbietmäk uurlarında.

Dil dä kulturanın özü, dilsiz yok halk, hem halksız yok dil, bunu çoktan bileriz, ama herkerä aklımızda tutmêêrız. Dili lääzım diil sade korumaa, ama ilerletmää dä. Cümnä türlü periodları geçer, da buna görä dili dä ilerleer. Gagauz dili dä lääzım XXI asirä uygun olsun. Bu bir olacek iş mi osa diil mi? Sanêrım, ani olacek, çünkü dünnedä var çok örnek nicä, var nasıl demää, ani ölümdän diriler dil. Uzaa gitmää yok neçin, türk dilinä bakalım, angısı üz yıl geeri hiç yoktu da; vardı osman dili – arap, fars hem türk dilleri karışık. Ama büün türklerin bu uurda akıllı politikasına görä, bu bir kaavi dil, angısı kaplêêr yaşamanın her tarafını, angısında insan var nicä sölesin hepsi fikirlerini hem duygularını. E biz yok mu nicä bu uura dilimizi çıkaralım? Var nicä, neçinki dil o cümnä oluşluu; cümnä istärsä, yapabilir. Sade lääzım istemää.

Butakım, dilimizin hem bütün kulturamızın gelecää salt bizim elimizdä. Bizim erimizä kimsey bunu yapmayacek, hem yardım yok neyä beklemää. Lääzım sade Allaha duaylan çalışmaa kuvedimizä görä, ani büünkü global proţeslerin içindä halkımız kaybelmesin. Umut ederiz, ani bizim öndercilerimiz dä savaşêrlar hem savaşaceklar da ötää dooru yapmaa hepsini, ki herkezimiz deyäbilsin: «Ne mutluyum, ani gagauzum!»