Monthly Archives: Август 2015

«DUA KİYADI UŞAKLARA DEYNİ» enidän tiparlanacek

4-5

2012 yılda biz tiparladık gagauzça ilk dua kiyadını uşaklara deyni. Taa ileri çıktıydı annatmalar İisus için, Bibliya uşaklara deyni, ama kiyat, ani üüretsin uşakları, nasıl dua etmää, taa yoktu. 1000 tayna resimni kiyatçık pek tez daadıldı. Bendä kendimdä dä kalmadı baari bir ekzemplär.

Da diil çoktan «AYDINNIK» CT kararladı enidän tiparlamaa bu lääzımnı kiyatçıı. İçindekilär may hepsi kalarsa hep ölä, nasıl birinci basımda, kiyatçıın dizaynı diişecek. Biz savaşacez, resimnär olsun taa kaliteli, gözäl hem käämil. Örnek için yukarda 4 hem 5 sayfalar.

Bekleeriz sizin fikirlerinizi hem tekliflerinizi, ki kiyat olsun halizdän dä meraklı hem gözäl. Uşakların da olsun havezi onu okumaa. Kiyat daadılacek üürenicilerä parasız.

«AYDINNIK» CT simvolu

Eni Yıl

Beklenmedik muzey viziti

Bir yılda Stambul Arheologiya muzeyinä bir türlü hep gelämedim. Büün dä birdän-birä bölä bir kolaylık çıktı, hem dä diil sade gitmää, ama incä zanaat istoriini dä seslemää yakıştı. Muzeyin kimi katları remont için kapalıydı, deyelim, Büük Aleksandrın sarkofagını görmedik. Ama gördüümüz işlär dä çok hem meraklıydı. Ardımda Afina adına klisenin giriş kolonaları.

Bu da bir taştan sarkofagın yan tarafında yapılan stavroz. Çevrä içindä çapraz incä çizilär, angılarının bitkileri konus formasında kalınnêêr. Kär bizim «AYDINNIK» CT simvolu gibi.

Altın boynuz (türkçä: Haliç, rusça: Золотой Рог) resimi, onun altında da bu geçişi kapayan demir sincir. Bu sincir koruyardı Konstantinopol kasabasını, çünkü brakmazdı yabancı gemilär Altın boynuza girsinnär. Ama osman sultanı II Mehmet başka bir yol buldu da 1453 yılda aldı Konstantin kasabasını.

Mumiyalar için vardır işittiim, okuduum, ama hiç yoktu gördüüm. Onu da gördüm. Muzeyin Egipet bölümü.

Dostlarım, yakındakılarım var, kim kedileri pek sever. Kär evelki egipetlilär gibi. Bu foto onnar için-)

Mezar taşı, öbür dünneyi annadêr. Küçük Aziya grekleri ölümdän sora yaşamayı bölä duyarmışlar. Adamın güüdesindeki estetikaya bakın, grek skulpturası ilerlemää başlêêr.

Derä allahı Okean dinnener. Grek mifologiyasında allah olmaa kolay diil, dikip bacaanı da yatmêêrsın, hep iş, hep iş. Adam bir ara vereyim, demiş.

Palmiradan aylä mezarlıı. Bir karı mezarı. İçindä kemikleri, dışından da kapaklı taşlan, angısının üstündä oyulu saabisinin resimi. Zavalı Palmirayı da daattı meret «İslam devleti».

Hep Palmira. Resimnerin ardında mezarlar var. Çok uygun bir sistema, hem hepsi toplu, hem çok er dä kaplamêêr.

Vizantiya imperator karısının sarkofagı. Yanımda bir karının dedii gibi, bu sandaa sıymaa deyni, lääzım iki kat katlamaa ölüyü. Sanêrım, güüdä çürüdüktän sora burayı koyulardı salt kemiklär, istoriklär aydınnatsın bizi-)

***

Muzey üç paydan: Evelki Günduusu bölümü, Arheologiya muzeyi hem Çini köşkü. İlk ikisini gezdim, üçüncüsünü braktım başka seferä. Ama genä dä Ankara Ţivilizaţiyalar muzeyi (Medeniyetler Müzesi) taa ii, bana kalsa-)

Bölä sakal isteerim -)

«Hakikatın sesi» gazetasının harman ayı nomeri

1 sayfa

Harman ayı nomerindä okuyun:

 • Andrey Yasıbaşın kendi yaşaması için annatmasını
 • Ay-Boba Mihail Çakirin mezarının kötülenmesi için
 • Gagauz gençlerinin Akademi Rumeli III proektinä katılımı için
 • «Besarabiyalı gagauzların istoriyası»nın altıncı payını
 • Açıklamalı söleyişleri bay Petri Çebotardan
 • «Allahın iisözlemesi» annatmasının devamını Kristina Koçandan
 • «Aydınnık» CT GR 25-ci yıldönümü kutlamasını
 • Kısa haberleri
 • A. Kristioglunun peetini
 • Matfeydän evangeliya bölümünü

Gazetanın PDF versiyası — HS-10 (2015-7)

Teklif ederiz hepsini katılma gagauz dilindä gazetasının yayınına. Yazarsanız peet, annatma hem yazı, danışın bizä, da yaratamanız gazetanın sayfalarında çıkacek. Gazeta daadılêr parasız, küülerdän kişilär aaranêr, kim yardım edecek kendi küüyündä (kasabasında) gazetayı daatmaa.

Redakţiya

Митрополия Молдовы РПЦ проявляет большой интерес к личности Михаила Чакира

За последние десять дней сайт Кишиневской митрополии РПЦ опубликовал три обращения, связанных с актом вандализма нашего отца и просветителя Михаила Чакира.

В первом обращении руководство митрополии осудило акт вандализма (кражу бюста) и призвало приходы более активно сотрудничать с органами и образовательными учреждениями для недопущения осквернения могил. Через несколько дней был опубликован призыв благочиния Кишинева собрать средства для установки нового памятника на могиле просветителя Бессарабии. Кстати, с таким же призывом обратилась и Башкан Гагаузии. Думаю, два памятника на центральном кладбище Кишинева будет много, а вот один из них вполне можно было поставить в Комрате, где нет такого памятника, кроме плиты перед университетом.

Недавно на сайте появилась информация, что митрополия обещает вознаграждение за информацию о похитителях бронзового бюста. Значит ли это, что надежды на правоохранительных органов нет в деле расследования такого преступления совсем нет? Может тогда стоит гагаузам нанять частного сыщика для раскрытия такого вопиющего преступления?

И еще, означает ли такой повышенный интерес митрополии к акту вандализма на могиле отца Михаила, что 8 сентября, когда исполнится 77 лет со дня его преставления, на его могиле будет совершена панихида? А в Гагаузии?

Gagauzlar Akademi Rumeli 3 proektinä katıldı

Harman ayının 15-dän 25-ä kadar Gagauz Erindän bir genç grupası Türkiyanın Edirnä kasabasında bulundu. Akademi Rumeli proekti üçüncü kerä sultannarın kasabası hem kasabaların sultanı olan Edirnedä geçirildi. Üçüncü kerä dä gagauz gençleri katıldı bu gözäl proektä.

Bir hafta 9 devlettän 150 genç eni işlär üürendi, barabar gezilerä çıktı, lafetti, oynadı, kendi memleketini tanıttı, başkasını tanıdı. Literatura, filosofiya, incä zanaat, teatro hem muzıka gibi atelyelerä bölünän gençlär her gün bu uurda ustalarlan buluştular, onnardan master-klas aldılar, kendi becerilerini hem fikirlerini paylaştılar.

Bu proektä Gagauziyadan talantlı gençlär katıldı: peet yazannar, resimcilär, muzıkacılar, çalgıcılar, oyuncular. Her avşam grupalar kendi kulturalarını tanıttılar. Bosniya-Gerţegovina, Makedoniya, Kosovo, Bulgariya, Greţiya, Rumıniya, Gagauziya, Kırım hem Türkiya gibi Balkannarın türlü erlerindän gelän grupalar türkülerini, oyunnarını tanıttılar.

Dil birlii vardi kolaylık annaşsın Priştinadan hem Simferopoldan, Skopyedän hem Gümülcinedän, Komrattan hem Konstanţadan, Saraevodan hem Şumnudan gençlär. On gündä ölä bir kardaşlık yaşandı, ani, ayırılarkan, hepsinin gözlerindä vardı yaş. Hepsi pek sevindi bu proektä da şükür etti Edirnä valiliinä, YTB (Yabancı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlıgı), sorumnu kişilerä, koordinatorlara hem hepsinä, kim çalıştı bu proekttä.

Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümü kutluca olsun!

Paalı dostlar!

«AYDINNIK» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu kutlêêr sizi Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümünnän!

25 yıl geeri, açan kurulardı gagauzların kendi devleti, açan yıkılardı Sovet Birlii, bezbelli, hiç kimsey umut etmäzdi, ani büünkü gündä bizim insan yaşayacek bölä zor durumda. Hepsi istärdi olsun nicä taa ii, ama istoriya gitti kendi yolundan. Büün bizdä var avtonomiya, şkollalarda üüreniler gagauz dili hem literaturası, gagauzça çıkêr kiyatlar, yazılêr peetlär hem annatmalar, çıkêr eni türkülär. Bizim var başkanımız, bakannarımız, Halk Topluşumuz, universitetimiz. Bizim var bayraamız, adımız hem topraamız.

Bunnar çok mu osa az mı? Gagauzça kiyatlar çıkêr, ama gittikçä azalêr gagauzça lafedennerin sayısı. Var universitetimiz, ama kalmadı uşak, kim üürensin orada. Var topraamız, ama gagauzlar, alıp aylelerini, giderlär başka devletlerdä yaşamaa. Bunu yok nasıl denämemää, bu üzdän dä diil dooru, açan biz sade üünecez, ani 25 yıl geeri kurabildik Gagauz Respublikasını. İstoriya gösterdi, ani etmeer bişey kurmaa, onu lääzım ii kullanmaa hem ilerletmää dä.

Gagauz Respublikası kuruldu büük yortu günündä, açan Klisä kutlêêr Saabinin Simasının Diişilmesini. Var umut, ani Gagauziyanın da siması diişilecek, da biz bilecez, ani yaşêêrız, nasıl yaşêêr başka devletlär, bizim uşaklarımız da istämeyeceklär bu erlerdän bireri gitmää, çünkü burası GAGAUZ ERİ!

Реализация просьбы

Сколько раз приходилось слушать и читать на вечерне слова Псалмопевца: «Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих (Пс. 140: 3)» (цсл: Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих)! И вот эта просьба воплотилась в реальность, железные оковы сковали мои уста. Теперь бы еще реализации этой просьбы на метафизическом уровне…

Кстати, брекеты — хорошее средство для похудения-))

стоматологи, стоматологи

приключения с вами дороги

занимаетесь благим рэкетом

улучшаете прикус брекетом

Оперативные СМИ

Gagauz.us: http://gagauz.us/11-moldova/133-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0

Гагаузинфо: http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=20011

Единая Гагаузия: http://edingagauz.md/sobitiya/ostanki-mihaila-chakira-predlozhili-pereza/

Gagauz.md: http://gagauz.md/ru/content/oo-aydynnyk-predlagaet-obsudit-vozmozhnost-pereneseniya-mogily-prosvetitelya-mihaila-chakira

Новая Гагаузия: http://www.enigagauziya.md/index.php/novosti/glavnye-novosti/834-oo-ajdynnyk-predlagaet-obsudit-vozmozhnost-pereneseniya-mogily-prosvetitelya-mikhaila-chakira-v-gagauziyu

Трибуна: http://tribuna.md/ru/2015/08/19/scrisoare-pentru-vlah-si-constantinov-e-vizat-si-mitropolitul-vladimir/

Митрополия Молдовы РПЦ осудила акт вандализма на могиле протоиерея Михаила Чакира

Митрополия Молдовы Русской Православной Церкви опубликовала на официальном сайте обращение в связи с осквернением могилы протоиерея Михаила Чакира.

«В начале Успенского поста мы стали свидетелями осквернения могилы отца Михаила Чакира, истинного просветителя и Бессарабии и апостола гагаузского народа,» — отмечается на сайте Митрополии.

В обращении отмечаются заслуги Михаила Чакира и отмечается, что в обществе есть духовно больная часть, которая способна совершать такие беззакония.

Дирекция Митрополии просит приходы сотрудничать с представителями местной власти и образовательными учреждениями для предотвращения недостойного поведения по отношению к священным могилам.

Сегодня утром новость о совершенном акте вандализма появилась на румынском языке на сайте ortodox.md.

***

Думаю, Митрополия Молдовы согласится в ближайшее время совершить панихиду на могиле отца Михаила. Надо только обратиться.

Обращение ОО «Айдыннык» в связи с осквернением могилы протоиерея Михаила Чакира

Сайт Исполнительного Комитета Гагаузии сообщает о случившемся акте вандализма на могиле гагаузского просветителя протоиерея Михаила Чакира.

В ночь с 14 на 15 августа на центральном кладбище Кишинева была осквернена могила Михаила Чакира. Неизвестные похитили бронзовый бюст, установленный в 2011 году.

Члены культурно-просветительского общественного объединения «Айдыннык» возмущены случившимся и обращаются к Башкану Гагаузии Ирини Федоровне Влах, Председателю Народного Собрания Гагаузии Дмитрию Георгиевичу Константинову, а также ко всем общественным организациям и общественным деятелям Гагаузии:

 1. Потребовать от правоохранительных органов скорейшего расследования акта вандализма и привлечения виновных к ответственности.
 2. Обратиться к Митрополиту Кишиневскому Владимиру о совершении панихиды на могиле протоиерея Михаила Чакира, так как его могила была осквернена.
 3. Вынести на обсуждение общественности Гагаузии вопрос о необходимости перенесения могилы просветителя Михаила Чакира в Гагаузию.

15 августа 2015 года

Чӑвашла

Как сообщает сайт Московской патриархии, 2 августа 2015 года, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, день памяти пророка Илии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в соборе святого равноапостольного князя Владимира в г. Новочебоксарск (Чувашская Республика).

Богослужение совершалось на церковнославянском и чувашском языках. Ряд литургических возгласов Святейший Патриарх Кирилл произнес на чувашском языке.

Если когда-то патриарх (Московский или иной) посетит Гагаузию, произнесет ли он возгласы и на гагаузском?

Христианство и автостоп

На первый взгляд читателю может показаться, что тема какая-то «странная». Какое отношение имеет автостоп к учению Иисуса из Галилеи? Явный анахронизм, ведь во времена Его проповеди не было ни автостопа, ни автомобилей. И да, и нет.

Мне часто приходится добираться до Комрата автостопом, поскольку график передвижения автобусов такой «удобный», что с 5:40 до 12:00 никакого транспорта до Комрата нет. Иногда везет, и в Комрат доезжаешь очень быстро и комфортно, а иногда добираешься за три часа, голосуя под уже с утра палящим солнцем. Такой опыт и дал мне основание вынести некоторые мысли «из избы». Думаю, лучше будет сразу перейти к выводам, сделанным в ходе наблюдения в течение месяца автостоп-поездок Кыпчак-Комрат, и уже потом попытаться дать некий комментарий к ним.

 • в обществе наблюдается разделение по имущественному признаку, утрируя, можно сказать, что одна часть катается на дорогих иномарках (скорее всего, они либо дома имеют неплохой бизнес, либо, что более вероятнее, зарабатывают заграницей), другая — ездит на простых машиных или вовсе не имеет средств, чтобы купить авто (скорее всего, они работают дома — в частном секторе или бюджетном — или не работают вовсе, безработные или пенсионеры). Между этими группами существует некая неприязнь и может даже взаимная ненависть. Вырвавшимся из низов просто неинтересны те, кто не смог вырваться, а эти в свою очередь где-то завидуют первым, где-то подозревают в неправильном обогащении и т.д.
 • шансов поймать «Жигули» намного больше, чем дорогой «BMW» или что-то в этом роде. Если для водителя недорогой машины одной из причин взять пассажира может быть желание подзаработать, то владельцам дорогих иномарок эти деньги даром не нужны. Единственная причина, по которой они могут остановиться — человечность или как писал Б. Пастенак «с человечеством родство».
 • некоторые водители, которые не останавливаются, особыми жестами показывают причину такого поведения, это своего рода извинение, типа «я не еду в ту сторону», «я тут», «извини, места нет», «не могу» и т.д. Однако, большинство проезжающих мимо так и не замечают голосующих пешеходов или не хотят замечать. Большинство из них опять обладатели дорогих иномарок. С какой стати человек добившийся успеха и достатка должен обращать внимание на каких-то человечиков и объясняться с ними?
 • иногда все же попадаются водители, которые подвозят совершенно незнакомых людей и за это ничего не берут, среди них даже могут быть и очень состоятельные люди. Иногда такое происходит, но очень редко. Чаще — за подвоз люди платят, но это устраивает обе стороны: водитель немножко подзаработал и доволен, пассажир добрался до места за ту же сумму, что и на автобусе, и тоже доволен. В этом плане нашему обществу долго еще пешком топать до развитых стран, где автостоп означает бесплатное передвижение на попутном транспорте.

Теперь, возвращаясь к заголовку о христианстве: когда Христос говорит о Суде, главным критерием, по которому человек будет судим, Он называет отношение к нуждающимся в нашей помощи ближним — накормить голодного, одеть нагого, приютить бездомного, навестить больного и заключенного. Так что легче: подвезти человека по пути или навестить незнакомого заключенного в тюрьме?

А ведь каждый считает себя христианином и все общество считается чуть ли не святым. При чем купола золотятся на деньги именно таких состоятельных прихожан, которые, как правило, не считают нужным посмотреть в сторону голосующих пешеходов. Может это такой комплекс: я был в том положении и мне никто не помог, вот и выкарабкался и тоже не буду помогать? А как же слова Христа о том, что надо поступать так, как хотите, чтобы поступали с вами?

Наше общество, которое любит золотить купола, украшать гробницы пророков храмы, совсем не любит всяких сектантов. Но свидетели Иеговы охотно останавливаются, улыбаются вам, подвозят до места и денег не берут. Но при этом, конечно, не пропустят случая подарить брошюру или книжку. И спросят: «Можно мы вам это подарим?» И кто поступает лучше: тот, кто дает обещание сделать не делает, или тот, кто не обещает, но делает?