Monthly Archives: Июль 2015

“AYDINNIK” CT İKİ YAŞINI KUTLÊÊR!

крест

Orak ayının 29-da “Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluu iki yaşını tamannêêr. Bıldır, açan bu cümnä topluluu kutlardı bir yaşını, biz tiparladıydık kısa bir raport, angısını hazırladıydı CT başı. Bu yıl sa biz kararladık yapmaa intervyu Viktor KOPUŞÇUylan da üürenmää, nesoy eniliklär oldu bir yılda, nelär yapıldı hem ne var plannarda taa yapmaa.

Viktor, artık iki yıl oldu, nicä ofiţial olarak işleer “Aydınnık”. Söläyin, kaç kişi bü- ünkü gündä girer bu cümnä topluluuna, hem nasıl dinamika var azalık proţesindä?

Birkaç yıl geeri, açan bizim aklımıza geldi çekettirmää bölä bir iş, biz toplandık birkaç kişi, hazırladık dokumentleri da registraţiyayı geçtik. Az kişi başladık, az kişi dä ötää dooru ilerlettik bu işi. Büün yaklaşık on kişi var “Aydınnık” cümnä topluluunda, hem dä var onnar, kim diil aza, ama savaşêrlar bizä yardım etmää. Bizim neetimiz diil, ani çok kişi toplamaa, miting yapmaa, bizä masovka diil lääzım. Bizä lääzım iş olsun, o neetlär hem davaalar, angıları durêr cümnä topluluunun önündä, onnar tamannansın. Da şükür Allaha, yavaş-yavaş bunnar tamannanêr.

Siz dediniz, ani plannar yavaş-yavaş tamannanêr, yakışêr mı annadasınız, angı proektlär yapıldı bitki bir yılda?

Annatmaa hem annamaa taa kolay olsun deyni, sanêrım, ani lääzım proektleri bölmää onnarın özelliklerinä görä. Butakım, onnar gitmeyecek sıraylan hronologiyaya görä, ama bölüm-bölüm.

Aaraştırmalar, kiyatlar: Bıldır güzün Bränskta tipardan çıktı “Rus-gagauz sözleşmäk kiyadı”, angısı bän hazırladım, da tiparladı Bränsk devlet çift- çilik akademiyası. 2013-cü yılda biz kurduk bir annaşma bu universitettä gagauz studentlerini toplayan “Kardaşlar” cümnä topluluunnan. Ondan sora oldu kolaylık, ani orada bizim gagauzlar için hem dä bibliotekalara deyni çıksın bölä bir kiyat. Onun tirajı pek azdı – 200 tayna – ama sanêrım, ani ileriyä dooru bu sözleşmäk kiyadı Gagauz Erindä dä çıkacek. Bu yılın çeketmesindä dä çıktı taa bir büük formatta, kalın kapaklı kiyat – “Çakirlär” dizisinin birinci kiyadı, angısında toplandı Ay-Boba Mihail Çakirin biografiyası. Kiyadın içindä var çok patret, içi dä, dışı da kaliteli oldu, biraz paalı çıktı, ama islää oldu. “Aydınnık” buldu finans, pek çok yardım etti bizim dostlarımız, hem Gagauziyadan, hem Türkiyada, hem başka erlerdän.

Gezilär, komandirovkalar: Bıldır harman ayında bän katıldım “Akademi Rumeli 2” proektinä, angısı geçti Edirnä kasabasında, Türkiyada, neredä tanıştım çok eni kişiylän. Sora yolum düştü Ankaraya, orada da eni baalantılar kuruldu. Stambulda tanıştım Konstantinopol arhiepiskopu patriarh Varfolomeylän hem orada izmet edän başka önemni kişilärlän. Sürmäk ayında Gagauziyada bir grupa genç yazıcı hem peetçi gitti Greţiyaya, Batı Frakiyaya, bän dä onnara katıldım. Hem dä en bitki hem en büük proekt – Bulgariyada gagauzlarınnan tanışmak. Kirez ayının 2-dä General Kantarjievo (Çauş- küü) adlı gagauz küüyündä yortu vardı, bizi dä teklif ettilär. Gagauziyadan gitti otuz kişilik bir grupa, “Kadınca” ansamblisi, türkücülär, genç çoçuklar. Üç gün pek islää hem faydalı geçti.

“Hakikatın sesi”: Bu yıl artık biz başladık her ay çıkarmaa “Hakikatın sesi” gazetası- nı. Gazeta çıkêr 1000 taynalık tirajlan da daadılêr parasız. Artık var üç kişi, kim devamnı yazêr gazeta için, bir kişi bizä taa katılacek. Hem dä herbir nomerdä savaşêrız olsun taa başka kişilerin yaratmaları, ya peet, ya annatma, ya bir yazı.

Bibliya hem liturgik tekstlerin çevirilmesi: Bu yıl da, nicä bıldır, “Aydınnık” CT konukladı amerikalı monahı boba Kosmas Şarţı, angısı işleer gagauz çeviri proektindä. O bir ay kaldı Gagauziyada, taa çok kolaylıı oldu dildä praktika yapmaa, eni kişilärlän tanıştı, eskilerini dolaştı. O okadar baalandı buraya, ani kararladı geçmää yaşamaa Komrata, ki taa kolay olsun işlemää çeviri proektindä. Onun bu ideyasını artık iisözledi Kaul episkopu Anatoli, San-Franţisko arhiepiskopu Veniamin (Amerikanın Doorusaltanatlı Klisesi) hem dä boba Kosmasın manastırından igumen boba İnokenti.

Taa ileri siz çekettirdiydiniz gagauzça evangeliya proektini, gider mi iş şindi, hem angı uurda bulunêr bu proekt?

Biz Bibliyayı çevirän institutlan çekettirdiydik bu işi çoktan, sora geldik bir fikirä, ani bizim kliseyä deyni lääzım evangeliya. 2006 yılda çıkan Eni Baalantıyı kliselerdä pek kabletmäzdilär, onun için biz annaştık, ani alacez temel olarak Ay-Bobanın tekstlerini da uyduracez büünkü kurallara, hem ne onda yok, çevirecez, ani olsun klisedä kullanmak için evangeliya. Matfeydän evangeliya hazırlandı, ama sora biz annadık, ani burada var insannar, angıları istämeerlär bu proekt olsun. Diil sıradan insannar, onnar isteerlär hem pek bekleerlär, ama klisedä üüsek erdä olan insannar. Umut ederiz, ani yakında hepsi gelecek bir fikirä, da iş ötää dooru gidecek.

Nasıl plannar var önü- müzdeki yıl için? Nelär bekleniler gelecek yıldan?

Yaşamak gösterer, ani nekadar da plan kurmasak, hep okadar olêr ölä, nicä lääzım olsun. Ama genä dä biz lääzım koyalın neetimizä bişey da iş- leyelim, Allah verärsä, olacek. Vermäzsä, başka iştän tutunacez. Bu yıl isteeriz koyma gagauzça uşaklara deyni bir kukla spektaklisi, S. Mihalkovun “Kedinin evi” masalına görä. Bu iştän tutundu aktör İvan Patraman, angısı koyacek bu oyunu da gösterecek uşak başçalarında hem şkolalarda. Biz teksti çevirdik, “Aydınnıkta” para olarsa, savaşacez gözäl resimni kiyatçıı da tiparlamaa uşaklara deyni. Kiyatlara gelmişkän, taa bir proekt – Puşkinin annatması- nı hem türk yazıcısı Şinasinin bir pyesasını gagauz dilindä bir kapak altında tiparlamaa. Pek önemni hem lääzımnı iş – açmaa gagauz dili kursları- nı, neredä herbir isteyän kişi yakışacek parasız üürensin gagauz dilini. Uşaklar için dä var bir proekt, angısını taa erken açıklamaa. Çok iş biter paradan, para varkan, var nasıl çok gözäl iş yapmaa.

Candan kutlêêrım sizi “Aydınnık” cümnä topluluunun iki yaşınnan hem dua ederim sizä hem sizin yanınızda olan insannara Allahtan yardım bu büük hem önemni iştä. Saa olun intervyu için!

Valentina EFREM

 Hakikatın sesi, № 6 (9), 2015 orak ayı, s.1-3.

бюро духовных услуг

дом общения с Ним
превратили в вертеп
ведь духовных услуг
расширяется сеть
отношения рынка
там основа и суть
предложение вновь
порождается спросом

ДАРОМ ПОЛУЧИЛИ, ДАРОМ ДАВАЙТЕ!

Недавно зашел в собор митрополии, было утро, людей было не так много. Хор что-то пел, я подумал, что идет литургия в правом приделе, так как там был весь народ. Оказалось, нет, люди подходили к иконе и мощам св. Матроны Московской. Усердно крестились, целовали реликварий, подходили к священнику, который мазал их маслом, ставили на поднос деньги, которые заранее доставали из кошельков, и уходили, удовлетворенные. В стороне за столом велась торговля, как обычно — крестики, иконки, книжки, четки, браслеты. Ничего необычного, кроме воды. Это меня и смутило, и раздосадовало одновременно. В пластиковых бутылках 0,5 л. продавалась обычная вода с наклейкой «Святая вода, освящена на мощах блаженной Матроны Московской». Стоимость такой бутылки 15 лей. Была бы эта вода минеральной, еще можно было бы понять такую дороговизну, хотя даже минералки столько не стоят. А тут, скорее всего, никто даже не проверял качество воды, за то она освящена! И покупают ведь! Кто-то скажет: По вере вашей да будет вам!» А кто-то: «Входя в храм, надо снимать шляпу, но не голову!»

***

Толкования на Мф. 10:8

Свт. Иоанн Златоуст

больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте

Затем, чтобы их проповедь удобнее могла расположить к вере, говорит: больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте (Мф.10:8). Заметь, как Он заботится о правах их: не меньше, чем о чудесах, показывая им, что чудеса без доброй нравственности ничего не значат; говоря: даром получили, даром давайте, – Он смиряет их высокоумие и предостерегает от сребролюбия.

И чтобы не подумали, что производимые ими чудеса плод их добродетелей, и не возгордились тем, говорит: даром получили, даром давайте. Вы ничего своего не даете тем, которые принимают вас; получили вы эти дары не в награду и не за труды: это Моя благодать. Так и другим давайте, потому что нельзя найти цены, достойной этих даров.

http://bible.optina.ru/new:mf:10:08

«Hakikatın sesi» orak nomeri

HS-9 (2015-6)

Artık hazır «Hakikatın sesi» gazetasının 2015 orak ayı nomeri. Bu yıl bu 6-cı nomer, ama gazetanın çıkışından 9-cu. Bu nomerdä:

  • «Adınnık» CT başınnan intervyu
  • Ayoz Feofil kutlama günü
  • Бесарабиялы гагаузларын историясы
  • Açıklamalı söleyişlär
  • «Allahın iisözlemesi» (annatma)
  • «Йаз йаамуру» (пеет)
  • Kısa haberlär
  • Dua köşesi
  • Laflıcak

Orak ayı nomeri bu linktä!

О нашей поездке в Добруджу

ВГ

Спасибо большое коллегам журналистам, которые осветили нашу поездку. Более подробно по ссылкам ниже:

— «Вести Гагаузии» № 50-51 от 12.06.2015 http://dimpo67.narod.ru/vesti_gagauzii/2015/50-51.pdf

— Гагаузинфо http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=18679

— «Единая Гагаузия» http://edingagauz.com/content/view/6649/134/

— Репортаж на гагаузском https://www.youtube.com/watch?v=o1VotDLD24s

— Танцы https://www.youtube.com/watch?v=1ahdFyj0Q-s

— Bulgariya gagauzlarınnan tanışmak https://www.youtube.com/watch?v=5nU37pi4wQY

Стихи детские

Наступает вдруг ненастье,
Если плачет наша Настя.
А когда смеётся Настя —
Ну какое ж это счастье!
Ведь весёлый Настин смех —
Словно солнышко для всех!

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stishki-pro-nastyu.html

«Наследники и продолжатели подвига первых апостолов»

oblacenie

Цены элитных облачений «наследников» апостолов

Патриарх Кирилл на хиротонии нового епископа: «Милостью Божией своды сего святого храма многократно огласились ныне торжественным «Аксиос!». Чрез возложение на главу твою Евангелия и рук присутствующих здесь архиереев, по соборным молитвам Церкви ты принял бесценный дар Духа Святаго,Духа премудрости и разума, Духа совета и крепости, Духа ведения и благочестия (Ис. 11:2). Сим Духом помазывались некогда цари на царство, утешались и укреплялись пророки и ученики Христовы, поставлялись на служение епископы и пресвитеры. Сей Дух почил и на тебе ныне, соделав наследником и продолжателем подвига первых апостолов«.

http://www.patriarchia.ru/db/text/4157327.html

***

Представить сложно, но можно вообразить апостолов Петра и Павла, заказывающих себе одежду у элитных римских портных, при чем не одну пару, а разных цветов и со всеми дорогущими аксессуарами.

Христос заповедал своим апостолам: ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды.

Свт. Иоанн Златоуст: (Матфей, 9-10) Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания.

Потом, исторгая тотчас же и самый корень зла, говорит: не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха (Мф.10:9-10). Не сказал: не берите с собой; но хотя бы ты и в другом месте мог взять, избегай этого пагубного недуга. Через это достигал Он многого. Во-первых, удалял от учеников всякое подозрение; во-вторых, освобождал их от всякой заботы, чтобы они занимались одной проповедью; в-третьих, показывал им Свое могущество.

Для того-то и говорит им после: имели ли вы в чем недостаток, когда Я посылал вас без одеяния и без обуви? И не вдруг говорит им: не берите; но сперва сказал:больных исцеляйте, прокаженных очищайте, а потом уже заповедал: ничего не берите; даром получили, даром давайте (Мф.10:9, 8), повелевая им то, что и на деле полезно, что и прилично, и возможно. Но, может быть, скажут: другие требования справедливы; но почему Он и в дороге не велел им иметь ни сумы, ни двух одежд, ни жезла, ни сапог? Потому что хотел приучить их к строгой жизни, так как и выше не позволил им заботиться даже и о следующем дне.

Он готовил их быть учителями вселенной; потому и делает их, так сказать, из людей ангелами, освобождая их от всякого житейского попечения, чтобы они заботились об одной только проповеди, – или, лучше сказать, Он освобождает их и от этой заботы, говоря: не заботьтесь, как или что сказать (Мф.10:19), и таким образом, что казалось весьма трудным и тягостным, представляет им весьма легким и удобным. Подлинно, ничто столько не служит к душевному спокойствию, как свобода от забот и попечений, особенно если, освободившись от этих забот и попечений, можно не иметь ни в чем недостатка, имея помощником Бога, Который заменяет Собой все.

http://bible.optina.ru/new:mf:10:09

Полезное чтение для христиан

Недавно узнал о прот. Николае Афанасьеве и его трудах. Рукомендую прочитать хотя бы эти книги, в интернете можно найти и другие:

Церковь Святого Духа (о том, что такое Церковь, какой она была в раннехристианскую эпоху)

Экклезиология вступления в клир (о том, кто такие клирики и лаики, роли предстоятеля общины и многое другое)

Вот и биография самого автора.

Ультраревнители

как собрались ревнители
супротив концерта губителей
напужали их лицами постными
в питрахилях им махач устроили…

Более подробнее в блоге А. Кураева http://diak-kuraev.livejournal.com/868718.html

«Пустите детей приходить ко Мне»

на кафедре епископ Пантелеимон Шатов — до епископства священник Аркадий Шатов

У многих деспот имеются специальные молодые люди, следящие за неприкосновенностью архиерейской кафедры. В этом случае кафедра на подсознательном уровне понимается как атрибут касты неприкасаемых (см. неприкасаемые). В других случаях архиерей ставит рядом с собой на кафедру губернатора области — тогда получается живой двуглавый орел (на подсознательном уровне ощущение зоопарка).

А этот епископ решил посадить рядом с собой деток, потому что епископ должен быть не боярином и не барином, а любящим отцом, братом и другом.