ПОПАЗ ГЕОРГИ ЧАКИР: АЙДЫННАДЫДЖЫЛАРЫН СОЙУНДАН

Бу йыл таманнанды 200 йыл попаз Георги Чакирин дуумасындан. Чакирлерин сойу бююк из бракты гагаузларын историясында хем културасында. Бу айледян чыкты еллидян зеедя попаз, диакон, даскалы, ююредиджи хем йазыджы. Елбетки, бизим борджумуз аклымызда тутмаа бу инсаннары, ким измет етти халкымыза, оннара хатыр гютмяя хем дуа етмяя оннарын джаннары ичин.

1814 йылын Чичек айынын 23 (енийджя Хедерлез айынын 5), Хедерлез гюнюндя Туна ётесиндян гелян попаз Захария хем карысы Елена Чакирлерин айлесиндя дууду бир чоджук, ангысынын адыны Георги койдулар. Кючюккян, о пек хаста бир ушакты, да хепси санарды, ани о ёледжек, ама Аллах башка тюрлю дюшюнярмиш.

Ачан Георги 5 йашындайды, гагаузлар Прут дересиня йакын олан Чадыр кююйюндян гечтиляр ени топраклара да ногай кююйюнюн ериндя Ени Чадыр. Чакирлерин сойу чекилер бир попаз айлесиндян Добруджадан. Прут долайында са гагаузлар конмушлар боярларын топракларына. Иван Балшын чок топраа варды, да о истярди гелян инсан ишлесин онун топрааны хем она таа харч да ёдесин. 1819 йылда Паскелледян сора гагаузлар попаз Захария Чакирлян барабар калктылар да гечтиляр ени топраклара – Буджаа.

Ени ердя ерлештийнян, чифтчиляр дюздюляр аачтан бир клися. Захария Чакир кенди евиндя школа ачты. Бурада ююренди онун оолу Георги да, ангысы сора попаз олду. Ачан бобасы гечинди, Георги батюсу Иванын насаадына гёря, ангысы ишлярди Кишиневда дин консисториясында, башлады ююренмяя Кишиневда клися чалгысы уурунда.

1833 йылын Касым айынын 3 (ескийджя) епархиал ёндерджилии койду Герги Чакири айоз Афанасинин адына Чадыр клисесиня даскалы. 1845 йылда диакон, сора да попаз койулду хеп о клисея.

Боба Георгинин евиндя 10 киши варды, ама йашардылар фукаара. Кенди инсан фукаара йашарды, бу юзеря попаз да йокту насыл варлыклы олсун. Попаз да евдекилериннян

биля кырда ишлярди. Те насыл йазарды бобасы ичин онун оолу протоиерей Димитри Чакир: «Бобам ен чалышкан чифтчилерин бирийди да севярди ишлемяя… Кендиси йапарды хепси аар ишлери: сюрярди, екярди, казарды, ташыйарды, бичярди, харман дююйярди, – кысадан, ишлярди да, ийярди да инсаннан биля».

Зенгин олмаса да, боба Георги ююретти оолларыны Кишинев дин семинариясында. Бююк оолу протоиерей Димитри булгар кююйюндя измет етти, кяямил насаатчыйды, йазды «Чакир сойунун хем сенселесинин биография историясыны». Икинджи оолу монах олду Айнорозда. Ючюнджю оолу, дядусунун адында Захария, попазлык етти Карамахмет кююйюндя, дёрдюнджю – Николай – Галилештя попазды.

Попаз Георги Чакир чок чалышарды Аллахын евинин гёзелии ичин. Еер бишей ляязымса сатын алмаа клисея дейни, о илк верярди кенди парасындан. Онун зааметлериннян дюзюлдю таш клися да 1867 йылда айозланды. «Чадырлылар чок вакыт унутмайаджеклар, насыл дуйгулу дуа едярди… Бююк Джумаа сабаалыында, ачан окуйарды 12 евангелия, сык-сык дургунарды, зеря юряя далгаланарды хем сеси титирярди», – аклына гетирярди протоиерей Димитри Чакир.

Попаз херкеря кенди инсанныннан барабарды. Колада гюню о гирярди хербир евя да кутларды Христосун дуумасыннан. Ама 1873 йылын Коладасы битки олду. Юшюдюп кендисини, о хасталанды. Бююк айын 12 (ескийджя) комка алды хысымы попаз Чакир Феодор оолу Георгинин елиндян да раатлыкта джан верди. Гёмюлдю кюю мезарлыында, ама бююня кадар онун мезары таа булунмады.

Виктор КОПУШЧУ,

Гагаузиянын Билим-аараштырма меркезинин зааметчиси

(Hakikatın sesi, № 2, 2014 orak ayı, s. 2)

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: