Monthly Archives: Февраль 2014

Boba Kosmasa (peet)

Boba Kosmasa (peet)

Bir amerikalı adam üürener gagauz dilini hem gagauz kulturasını… bunu hiç düşünäbilirdiniz mi? Birkaç yıl geeri internettä tanıştık hem türkçä yazışmaa başladık, ama geçti pazara kadar hiç buluşmadıydık. Bu adamın adı monah Kosmas. Yaşêêr Kaliforniya ştatındakı ayoz İoan (Maksimoviçin) adın manastırda, angısı girer Amerika Doorusaltanatlı Klisesinä. Bu vakıt içindä boba Kosmas üürendi gagauz dilini, başladı küçük annatma yazmaa gagauzça, ama diil çoktan başardı ilk novelasını da. Geniş ürekli, akıllı, arif, çok yabancı dil bilän bir adam. Bän onu Ay-Boba Mihail Çakirä hep benzedeerim. Onun gibi gagauzları sevdi. Bir hafta boba Kosmas Moskvada bulundu, biz onunnan barabar ayoz Sergiyin lavrasına gittik, birkaç gün Bibliyayı çevirän institutta işledik. O katıldı bizim Evangeliya adaptaţiyası proektimizä. Sabaa o gider Gagauz Erinä, taa derindän üürenmää gagauz dilini, gözünnän görmää hem duymaa gagauzluu deyni. Bölä bir gözäl proekt Bibliyayı çevirän institut hem «AYDINNIK» CT yaptı. Dua ederäk boba Kosmasa ilin yol Gagauziyaya, isteerim baaşlamaa ona bir peet:

Sän duudun taa Batıda,
Amerikanın topraanda.
Orada buldun inan,
Hristoslu oldun insan.
Ama te vakıt doldu,
Sän gagauzluu buldun.
    Allahtan buna izin
    İstedi Ay-Bobamız,
    Sän oldun artık bizim,
    Zeedelendi halkımız!
Da geldi bizä sevim, —
Sän bizä konuk geldin.
Sän bizimsin, gagauz,
Çünkü yolun gider uz.
Uz gideräk, düz gitsin,
Allaha ko getirsin!

25.02.2014 Moskva

Din ve medeniyet

Изображение

Din nedir?

Başlıkta olan kavramlardan bahsetmeden önce “dinin” manasına bir bakalım da ona göre fikirlerimizi açıklayalım. Din nedir? Ansiklopedi ve sözlüklere bakacak olursak bir dizi zor anlaşılabilecek anlam bulabiriz. Ama geçenlerde felsefe hocamız “dini” tanımlayan çok basit bir hikaye anlattı. Adamın birine, “İnançlı mısın?” diye sormuş. O da “Yok, inanmam” demiş. Hoca, “Tamam, ama bazen açılmayan araba kapısına “hadi açıl be!” dersin, deǧil mi?” deyince adam, “Tabii ki, bazen derim” diye cevap vermiş. Bir başka örnek: sosyolojik araştırma sırasında “inançlıyım” ancak %13 demiş (% 70’ten fazlası “inançlı deǧilim” demiş), ama “ortodoksum” cevabını % 80 seçmiş.

Bu örneklerden yapabileceǧimiz sonuç çok basit: adam kendini dindar olarak tanımasa da altbilinci yine de dine baǧlıdır. Hatta kara kedi boş inancı, insan hayatının dini unsurlarından biridir. Öyle ki, din ve diniyet günlük yaşamımızda büyük bir rol oynuyor.

Medeniyet nedir?

Medeniyete gelince bu kavram da çok karmaşıktır. Anlamını şöyle tanımlayabiliriz: 1) tarihsel sürecin bir aşaması, 2) insanlıǧın maddi ve manevi kazandıkları, 3) belli bir mekanda ve zamanda yaşayan toplum. Medeniyet kelimesinin bu anlamlarını göz önünde bulundurarak her birini din kavramıyla kıyaslayacak olursak her defa “mana uyumunu” fark edebiliriz.

“Din gereksinimi”

Tarihsel sürecin bir aşaması” desek – din, uygarlıǧın belki de ilk göstergelerinden biridir. Dini bilinç uygarlıǧın, medeniyetin başlangıcından beri vardır. Bir köpek kara kediyi görünce üç kere yere tükürmez ki! “İnsanlıǧın maddi ve manevi kazandıkları” desek – kültürden yazı, çalgı, mimari, müzik, şiir, resim gibi birçok daha başka unsur kaldırılınca ne kalacak? Bütün bunlar insanın dini duygularından ve göreneklerinden dolayı peyda edilmiştir. Fal kemiklerindeki yazılar, yer altındaki tapınakların duvarlarında çizilen resimler, kötü ruhları kovmak için çalınan türküler ve büyülü sözler, şu an gördüǧümüz ve sevdiǧimiz kültürümüzün başlangıcıdır. “Belli bir mekanda ve zamanda yaşayan toplum”a deǧinince, dünya tarihinde henüz dinsiz bir toplum kaydedilmemiştir. Son zamanlar özellikle Batı’da posthristiyan çaǧı yeni geliyor gibi gözüküyor, ama bu çaǧ da dinsiz olamaz, çünkü din insanın zihniyetinde, kanındadır. İnsan dindar kendini saymasa bile, belli bir dine baǧlı olmasa bile, yine de “din gereksinimini” bir başka yolla karşılıyor.

Dinsiz medeniyet olmaz

Bence, insanın ruhunda olan “din gereksinimi” Yaratan’dan verilmiştir. Yani bir pusula gibi. Bazıları bu pusulanın saat ibresinin nereye doǧru işaret ettiǧini anlayamayarak bu kılavuza göre ters gidiyor. Bazen aynı şekilde (yani yanlış) din pusulasını kullanan koskoca toplumlar da oluyor. Bu sorunun etik yönlerini, başka bir yazı için bir yanda bırakarak din ve medeniyet ilişkisini şöyle kısaca tanımlayabiliriz: Dinsiz medeniyet olmaz, medeniyetsiz de din olmaz.

«İİSUS» GAGAUZ DİLİNDÄ

Paskellä orucunun önündä istedim paylaşayım sizinnän «İisus» kinosunu gagauz dilindä. Yaşlı insannarın çoyu prost annêêr rus dilini. Bana çok kerä danışêrlar, vereyim bişey okumaa ana dilindä. Eer varsa malileriniz-dädularınız, gösterin onnara bu kinoyu hem kendiniz da bakın. Bu da olacek sizin bir küçük zaametiniz oruç vakıdında.

Kaul dua eder ana dilindä

Geçän pazar, Küçük ayın 23-dä, Kaul hem Komrta episkopu Anatoliy Kaul kafedral klisesindä ayoz liturgiyayı yaptı. Nicä da kalan Moldovada Kaul klisesindä kullanılêr rumın dili. Kimär kerä kullanılêr slavän dili da. Bu eparhiyaya girer Gagauziya da. Ama gagauz klisesindä gagauz dili may kullanılmêêr. İlk sebep — gagauzça kiyat yok (Ay-Bobanın kiyatları sade birkaç proţent o tekstlerdän, ani lääzım), ikinci — hepsi popazlar bilmeer gagauz dilini, üçüncü — popazların birazı bölä fikirlerä ii bakmêêr. Bir iş sevindirer — eer bizim episkopumuz, angısının elindä bütün kuvet eparhiyada (hem duh, hem administrativ, hem başka kuvet), istärsä, ki klisedä kullanılsın ana dili da, Kaulda kullanılacek rumın dili, Gagauziyada da gagauz dili.

Türkiyada Antiohiya klisesinin popazı Sami Sabagil geçindi

Изображение

Türkiyanın Antakya kasabasında bulunan hem Antiohiya patriarhatına baalı olan klisenin popazı Sami Bulos Sabagil geçindi. Boba Sami 1931 yılda Küçük ayın 19 Antakyada duudu. Başlankı şkolanın ilk üç klasını franţuz şkolasında başardı. Hatay Türkiyada girdiktän sora üürenmesini başardı. 1945-1952 yıllar arasında katolik popazından franţuz hem arap dilleri derslerini aldı. 1952 yılda Antakyanın doorusaltanatlı klisesindä psalt işlemää başladı. 1982 yılda diakon, sora da popaz koyuldu. 1986 yılda arhimandrit Antuan Farahyan nışan olarak stavroz kabletti. 

Büün Antakya popazı Sami Sabagilin güüdesi Antakya mezarlıında gömüldü. Gagauzların kardaşları olan doorusaltanatlı türklerä hem hepsinä, kim bilärdi boba Sami Sabagili, can acımızı bildirmää isteeriz. Allah raatlandırsın onun canını cennettä, neredä yok ne hastalık, ne kahır, ne oflamak, ama daymalı ömür!

Bränsk bibliotekasında gagauz bölümü açıldı

Küçük ayın 19-da Bränsk bölgä bilim bibliotekasında gagauz köşesi açıldı. Bu işin iniţiatorları Bränskta üürenän gagauzlar oldu. Açılışta bulundu Gagauz Eri başkan yardımcısı N.Stoyanov, üüretim bakanı V.Balova, bibliotekanın başı S.Didülä, gagauz studentleri, üüredicilär hem okuyucular. Bıldır Bränsk devlet çiftçilik akademiyasında gagauz-rus dostluu cümnä topluluu kuruldu («Kardaşlar»), şindi Bränskta kurulêr «Kuvet» cümnä topluluu, angısı toplayacek hepsi gagauzları, ani bulunêr Bränsk bölgesindä.

2013 yılın Kıran ayının 7-9 «Kardaşlar» CT başları R.Novojeevın hem S.Popovun teklifinä görä Bränsk çiftçilik akademiyasında bulundum, gagauzları tanıdan bir lekţiya okudum üüredicilerä hem üürenicilerä deyni. Gördüm, ani orada üürenän gagauz çocukları hem kızları severlär gagauzluunu, aalemä da ii taraftan tanıdêrlar gagauzları. Çoyu, evdän uzakta olarak, taa derin başlêêr duymaa o sevgiyi kendi halkına hem kulturasına, angısı evdä okadar pek duyulmardı. Elbetki, onnarın hepsi geeri dönmeyecek, ama dönennär bütün ürektän savaşaceklar Gagauziyayı ayaa kaldırmaa. Bu iş için da döneceklär evä.

Halklararası ana dili günü

Изображение

Er üzündä var yaklaşık 6000 bin dil, angıların yarısı kaybeler. Büük dillär yayıldıkça yayılêr, küçüklär küçüldükçä küçüler. Gagauz dili da küçüler, çünkü gittikçä taa az kişi onda lafeder. Artık etiştik o günnerä, açan gagauzça bilmeyän gagauzu pek kolay var nasıl karşılayasınız. İleri sade gagauz dilini bilän adam bilgisiz, küülü sayılardı, da bu üzdän çoyunda dil kompleksi peydalandı, sora da kökleşti. Büün küülerdä durum taa iicä, kasabalara bakınca. Kasabalarda yabancı faktoru okadar büük rol oynamadı bu proţeslerdä (zerä var kim deer, ani kasabalarda var çok yabancı, da onuştan lafediler ortak dildä), çünkü küülerdä da vardı başka millettän insan. Ama onnar 10-20 yılda üürenärdilär gagauz dilini (makar annardılar). Ama kasabalarda moda başkaydı, da gagauzça lafetmää bu modaya girmäzdi.

Büün var nasıl görmää gagauz cümnesindä iki karşılıklı tendenţiya: bir yandan gagauz dili gittikçä basılêr, öbür yanda sa peydalanêr interes ona. Küülerdä (bekim, kasabalarda da) gençlerin arasında başlêêr belli olmaa sevgi hem içtän bir duygu ana dilinä. Gagauz dilindä başlêêr gençlik jargonu kurulmaa (rus kalkası da kär olsa). Kazanca gidän gençlär yada studentlär yabancılıkta ana dilinin kıymetini annêêrlar, aarêrlar gagauzça kiyat, laflık, savaşêrlar internettä gagauz dilini kullanmaa. Yukarda bu uurda sus olarkan, bu iş aşaadan yayılêr. Yayılêr, ama pek yavaş (ama genä şükür, yoka benzämeer).

Bu fikirleri taşıyan gençlär büüdüynän, ayaa kalktıynan, dolayında taa onar kişi toplayaceklar. Onnarı, kim halizdän sever dilini, kulturasını, adetlerini, dedlerdän kalan inanını — bir laflan dediynän, gagauzluu. Diil politikayı, yabancı ideologiyaları, parayı h.b. — ama gagauzluu. Büün bu kişilär azlıkta bulunêr, ama Allahtan izin varsa, onnarın fikirleri hem düşünmekleri moda olacek. Ozaman kalanı da onnara çekilecek. O vakıda kadar sade kaybetmeyelim elimizdä olanı, baari geerilämesäk.

1999 yılda YUNESKO ayırdı Küçük ayın 21 ana dilinä. Bu gün taa bir kolaylık, ki aklımıza getirelim, ani bizim var kendi dilimiz — GAGAUZ DİLİ, angısı girer altay aylesinin türk grupasının oguz bölümünä. Teklif ederäk sizi da, yazasınız hem lafedäsiniz GAGAUZ DİLİNDÄ, isteerim paylaşmaa ana dili için bir peetlän:

Gagauz ana dilim,

Kaç asir sän geçirdin?!

Dokundun, nicä kilim

Dokuyer eni gelin.

 

Kusursuz ana dilim,

Bu mu senin ecelin:

Kıyılmak dilim-dilim,

Kokmayasın salt pelin?

 

Sevgili ana dilim,

Näända büün senin erin?

Ne devlet var, ne bilim,

Ani seni üüseltsin.

 

Zavalı ana dilim,

Daalêr evladın senin.

Ne yapıp, ne edeyim,

Gagauz seni bilsin?!

 

Kuvetli ana dilim,

Ay-Boba bizä verdin.

Bu gün da yolla sevim –

Bir önderici çetin.

 

Gagauz ana dilim,

Kaç asir sän geçirdin?!

Allah versin, gözelim,

Geçiräsin binnän bin.

16.04.2013

Bukureş gezisi 3: Kreţulesku klisesi

Bukureşin ortasına yakın Kalä Viktoriey sokaanda var gözäl eski bir klisä — Kreţulesku klisesi. Onu 1722 yılda düzdürmüş karı-koca Yordaki hem Mariya Kreţulesku. Mariya rumın beyi Konstantin Brınkovänunun kızıydı. Klisesin önündä var saçak, angısında görüner taa 18 asirdä yapılan duar resimneri hem yazılar. Yazılar kiriliţada, çünkü rumın yazısı latiniţaya geçen sade 19 asirin ikinci payında. Klisenin arhitekturası o vakıt düzülän tipik rumın arhitekturası — yapı uzun, stavroza benzär: altarın önündä kanatları var (hora deyni). Kapunun üstündä var balkon, erdä sol tarafta — camidä minbar olduu gibi — küçük bir balkon var, oradan nasaat sölemää deyni. Ona karşı — saa tarafta var arhieyerin eri. Rumınnarda var adet o arhierey skemnesinä episkopun patredini koymaa. Hep ölä burada da — Bukureş arhiepiskopu patriarh Daniilın partedi durêr.

«Где епископ, там и Церковь»

Изображение

Почти две тысячи лет назад святой Игнатий Богоносец сказал: «Где будет епископ, там должен быть и народ, так как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь». Перефразируя его слова, можем сказать, что где епископ, там и Церковь. Ибо епископ обладает всей полнотой власти духовной и административной в пределах своей области (епархии). Как первосвященник епископ может совершать в своей епархии все священнодействия: исключительно ему принадлежит право рукоположения пресвитеровдиаконов, и хиротесии низших клириков, освящения антиминсов. Имя епископа возносится за богослужением во всех храмах его епархии. Всякий священник имеет право совершать богослужение только с благословения своего правящего епископа.

Недавно самостоятелоьная епархия появилась в Таджикистане. Душанбинская и Таджикистанская епархия была образована выделением из Ташкентской и Среднеазиатской епархии определением Священного Синода РПЦ от 27 июля 2011 года и вошла в состав Среднеазиатского митрополичьего округа. В епархии всего шесть храмов:

Правящий архиерей епископ Питирим (Творогов). Прихожанами в основном являются русские, которые не уехали из страны после распада СССР. По разным оценкам в Таджикистане проживает 23-40 тысяч русских. В кафедральном храме по воскресеньям бывает от 50 до 200 человек. Начальство обсуждает планы строительства епархиального комплекса в Душанбе. Проект предполагает сооружение Кафедрального собора, архиерейского дома, зданий канцелярии и воскресной школы. Соответствующую территорию на эти цели власти таджикской столицы уже пообещали выделить, выразив тем самым поддержку Русской православной церкви. «Это будет очень красивый комплекс, который будет расположен прямо напротив здания посольства России в Душанбе», — отмечает владыка Питирим.

Что тут можно сказать? Радуйся Таджикистане! Буди образ верным Гагауз Ери!

Uçaktan görüntü

Изображение

Uçakta hiç uçtun mu, dostum?

O demir kuşa var mı pindiin?

Kuş gibi kendini duyup,

Vardır mı eri göktän siirettiin?

Hız alêr motorlu baykuş,

Skemneyä dayanêr hepsi,

Te kalktı, nicä ilin bir tüü,

Dışarda var duman iişimsi.

Sora taa yukarı kalktı,

Bir raketa gibi sivri:

“Ey, kardaş bulut, ya çekin!

Bän da senin gibi diri”.

Bulutlar sa yatêr uslu,

Didilmiş bim-biyaz yapaa,

Sansın kar kaplamış gökü,

Ne gözäl yaratmış Allah.

Bir bulut sa durêr yalnız,

Küsülü o biyaz üzü,

Az kalmış Allahtan ömürü,

Hem yaşlarlan dolu gözü.

Te güneş ansızdan çıktı,

Gıdıklêêr kahırlı buludu,

Küsülü üzçeezi güldü –

Kesmesin kimsey umudu.

Kolayı eer olursa, dostum,

O demir kuşa baari bir kerä pin.

Kuş gibi kendini duyup,

Uç, düşün, şükür et, sevin.

 

02.12.2013 Ankara-Moskva uçaa 16:37

«Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?»

Изображение

Прежде чем приступить к некоторым размышлениям, связанным с вопросом канонизации нашего Просвятителя, хотелось бы привести две цитаты (причем из совершенно разных источников): 1) «И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:15), 2) «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» (В.Маяковский). 

«Святыми Церковь называет тех людей, которые, очистившись от греха, стяжали Духа Святого, явили Его силу в нашем мире. В качестве святых почитаются те, чье угождение Богу было явлено Церкви как достоверный факт» (https://mospat.ru/archive/27333.htm). Первые христиане почитали святых (мучеников) безо всяких формальных процедур. Сам факт мученической кончины служил основанием для почитания. Так для чего нужно было христианам почитать святых? Зачем они зажигали эти «звездочки»?

«По учению Церкви, угодники Божий, составляя лик святых, молятся перед Богом о живых собратиях своих по вере, которым последние воздают молитвенное чествование» (http://www.orthodox.spbu.ru/kanoniza.htm). По-моему, почитание святых имеет два аспекта: 1) молитвенное обращение (к такому же человеку, который испытал те же человеческие трудности и соблазны), 2) память об их подвиге (апостолы, мученики, преподобные, святители, безсеребренники).

В начале прошлого века Бог даровал гагаузам (и не только гагаузам, но всем жителям Бессарабии) Просветителя, учителя и наставника отца Михаила Чакира. Меня спрашивают некоторые даже воцерковленные люди: «А что такого особенного он сделал?» Они либо плохо знают его жизнь и труды, либо имеют атрофированное представление о святости. С ними полемизировать бесполезно, просто хочется в ответ по-одесски задать такой вопрос: «Раз он ничего особенного не сделал, почему до него (и после) никто этим не занимался?». Разве может быть что-либо важнее того подвига, который совершил протоиерей Михаил Чакир?! Посвятить всего себя служению Богу и народу. Не имей он сердце, полное любви ко Творцу и людям, стал бы он так стараться о просвещении? Открытие школ по всей Бессарабии (в том числе за свой счет), инициирование молдавского и гагаузского книгопечатания, постройка приюта и храма, составление учебников, подготовка педагогических кадров, переводы, этнографические и исторические исследования — это малая часть его трудов и подвигов. Но Бог измеряет подвиг не количеством дел, а состоянием души. В этом отношении о. Михаил «духом пламенел». И нам сегодня такого состояния очень не хватает, не хватает всем: и чиновникам, и служителям, и рабочим, и крестьянам.

В честь Михаила Чакира мы называем улицы, учебные заведения, открываем ему памятники, даже святым его называем (Ай-Боба), а о церковном почитании молчим (то ли боимся, то ли не хотим). Одна их форм церковного почитания еще не канонизированных святых — панихиды и молитвы об упокоении их душ. Одним из оснований для канонизации Ксении Петербургской в 1988 году было народные почитание в такой форме. Кроме того на каждом приходе священник за литургией на заупокойной ектении вслух поминает сначала почивших священников, потом мирян, но я ни разу не слышал, чтобы среди них поминали и протоиерея Михаила Чакира.

В заключении хочется напомнить, что поскольку канонизация подвижника есть свидетельство Церкви, что прославляемый человек угодил Богу, то его жизнь и подвиг предлагаются верным чадам Церкви для назидания и подражания. Преподобный Паисий Хилендарский был канонизирован в 1962 году. То есть Церковь предложила его житие для своих чад как образец. Неужели для нас житие нашего просветителя не является таким образцом?

—————

а вот выдержка из доклада митр. Крутицкого Ювеналия на ОСВЯЩЕННОМ ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,ПОСВЯЩЕННОМ 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ (Троице-Сергиева Лавра 6-9 июня 1988 года):

«Канонизация всегда мыслилась церковным сознанием как факт проявления в Церкви святости Божией, действующей через облагодатствованного подвижника благочестия. Посему во все времена основным условием прославления святых было проявление подлинной освященности, святости праведника.

Свидетельством такой святости могли быть:

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников, как людей, Богу угодивших и послуживших пришествию на землю Сына Божия и проповеди Святого Евангелия (на основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, пророки и апостолы).

2. Мученическая за Христа смерть или истязания за веру Христову (так, в частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники).

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков-мощей (преподобные, молчальники, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые и др).

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение. (Так, Симеон Солунский говорит, что в Константинополе, в великом храме Апостолов, издревле архиереи полагались внутрь жертвенника, как и мощи святых ради благодати божественного священства.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим (канонизация царей, князей и равноапостольных).

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь, не всегда засвидетельствованная чудотворениями (так прославлялись благоверные князья, княгини и некоторые преподобные).

7. В семнадцатом веке, по свидетельству Патриарха Нектария, три вещи признавались причиной истинной святости в людях: [a] православие безукоризненное; [b] совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови; [g] проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес.

8. Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его народом, иногда еще при жизни. По кончине подвижника почитающие его христиане составляли ему службу, тропарь и кондак, писали икону и житие. В основе таких почитаний также лежит какая-то сверхъестественная помощь от усопшего подвижника, однако, по причине отсутствия записей о таких чудесах, Церковь могла канонизовать праведника на, основании его большого народного почитания. (Так, в частности, совершалась канонизация некоторых святых на Соборах 1547 и 1549 годов, где свидетельством святости подвижников приводилось большое их почитание и, отсюда, множество икон, житий, служб).

В целом, основания к канонизации святых в истории Церкви не были единообразны, ибо в каждом отдельном случае при прославлении находились особые причини, которые могли зависеть как от подвига спасения подвижника (будь то мученик, преподобный или юродивый), так и от тех духовных потребностей, которые в каждый исторический момент Церковь находила необходимыми для блага и спасения своих чад».

Ay-Boba Mihail Çakirin unukasınnan buluşmak

Bu yılın Büük ayının 20-dä Bukureştä Ay-Boba Mihail Çakirin unukası Nataliya hem öbür unukası prof. Nikolayın kızı Nikoletaylan buluştum. Nataliya 93 yaşında, duudu İzmail bölgesinin Vaysal küüyündä 1920-ci yılda. 1934-1938 yıllarda yaşadı dädusunun evindä Kişinövda, açan üürenärdi prinţesa Dadiani gimnaziyasında. 1939-cu yılda gider Rumıniyay üürenmää da başka burayı gelmeer. Evlener Besarabiyalı adama, büüder oolunu hem kızını, angısı 2013-cu yılda raktan ölmüş. Oolu Kristian büünkü gündä Yaş millet teatrusunun direktoru işleer. Nataliya, Sergey hem Nikolay — Ay-Bobanın dördüncü oolu popaz Nikolayın uşakları. Nataliya bitki kişi, kim taa tutêr aklında bizim aydınnadıcımızı Mihail Çakiri. Allahtan ona saalık hem kuvet!

ЧАКИРИАНА: юбилейные даты в 2014 году

Изображение

О, благословенное древо рода ЧАКИР! Скольких пастырей и тружеников на ниве просвещения и служения народу ты даровало гагаузам и другим народам! Твой корень, обагренный кровью священника Янчу Чорбаджыоглу, претерпевшего мученическую кончину от рук разбойников, уходит в далекий XVIII век, а крона с многочисленными ветвями распространилась на полтора столетия. О твоем родоначальнике — еще не прославленном священномученике — знают немногие, но несомненно, что его молитвы у Престола Всевышнего повлияли на судьбу твоих чад. О, великое и богонасажденное древо! Ты достойно того, чтобы каждый гагауз знал твою историю, чтобы в Гагаузии был памятник роду ЧАКИР, дабы прославились чудеса Божии, явленные на нашем народе.

В прошлом 2013 году исполнилось 75 лет со дня преставления великого гагауза просветителя Бессарабии протоиерея Михаила Чакира, а также 150 лет со дня священнической хиротонии протоиерея Димитрия Чакира, который 7 лет служил в с. Ивановка Болгарская, а с 1870 по 1914 годы в с. Исерлия. В 2014 году исполняется ряд круглых дат из истории рода ЧАКИР, на которые хотелось бы обратить внимание:

 • 200 лет со дня рождения священника Георгия Захаровича Чакира. «Священник Георгий Чакир, сын священника о. Захария, основателя с. Чадыр-Лунги, и его жены Елены, родился в 1814 году, апреля 23 дня», — писал его сын прот. Димитрий. «Покойный мой отец любил деятельность, поэтому и от всех членов семьи требовал, по силам, деятельности и труда; очень не любил лености, сонливости и неповоротливости… Он, как служитель алтаря и раздаятель духовных даров благодати, всегда отправлял все службы церковные с особенным благоговением. Всегда он вставал к утрени в четыре часа утра».  Неустанный труженик нивы Христовой скончался на руках жены и дочери 12 января 1873 года (ст. стиль) приняв причастие из рук священника Георгия Феодоровича Чакира. Похоронен был не возле храма, но на приходском кладбище. Могила о. Георгия до сих пор не найдена.
 • 195 лет со дня освящения первого деревянного храма Чадыра в честь свт. Афанасия Александрийского. Прот. Д.Чакир о переселении чадырцев пишет следующее: «Чадырские жители, до переселения своего на новые места, избрали своего священника, о. Захария, как доверенного лица, «соглядатаем» и поручили ему отправиться в Буджак и избрать удобное место для поселения…Вскоре после этого все жители Чадыра, под предводительством своего священника, о. Захария Чакира, весною, после пасхальных праздников в 1819 году, со всем движимым имуществом, после долгого скитания и странствования по выходе из Турции, сопряженного с разными мучениями и скорбями, переселились на новое место, в с. Чадыр-Лунгу».
 • 175 лет со дня рождения протоиерея Димитрия Чакира, который оставил нам замечательный памятник о своем семействе — «Биографический очерк рода и фамилии Чакир» 1899 года издания.
 • 175 лет со дня рождения диакона Николая Гергиевича Чакира. Служил в селе Кирютня, где настоятелем был тесть прот. М.Чакира — священник Макарий Любов.
 • 150 лет со дня рождения протоиерея Феодора Михайловича Чакира, брата и сподвижника Михаила Чакира. После окончания духовного училища и семинарии был рукоположен во священника к храму предместья Измаила Ларжанки. Затем служил в кафедральном соборе Измаила, был помощником миссионера, наблюдателем церковных школ Измаильского уезда, членом Измаильского уездного отделения епархиального училищного совета. Был награжден орденом св. Анны III степени, саном протоиерея, а в румынский период — иконом ставрофора. Входил в комиссию по переводу богослужебных текстов на гагаузский язык. Скончался в 1939 году.
 • 75 лет со дня смерти протоиерея Феодора Чакира. Местонахождение могилы пока неизвестно.
 • 140 лет со дня рождения священника Николая Николаевича Чакира, сына диакона Николая из с. Кирютня. Служил в с. Каждангалия Измаильского уезда и Александровка Аккерманского уезда.
 • 130 лет со дня иерейской хиротонии протоиерея Михаила Чакира. 15 августа 1884 года (по ст. стилю) в день Успения Богородицы архиепископ Кишиневский Сергий рукоположил диакона Михаила во священника к Сретенскому храму духовного училища. Здесь о. Михаил прослужил настоятелем до 1919 года. Он был первым настоятелем. Его трудами новый храм был украшен и укомплектован всем необходимым, а в 1902 году церковь была расширена на 15 метров, так как учащиеся и прихожане уже не помещались в храме.
 • 130 лет со дня рождения Макария Михайловича Чакира — первенца отца Михаила и матушки Ирины Макарьевны. После окончания Кишиневских духовных школ Макарий поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Входил в редакционную коллегию сборника «Книга русской скорби», который издавал жизнеописания лиц, погибших от рук большевиков. После революции был сослан на Соловки, дата и место смерти неизвестно. Жена Евгения умерла в Ленинграде во время блокады.
 • 130 лет со дня рождения священника Григория Николаевича Чакира, сына свящ. Николая из с. Галилешты Измаильского уезда. Служил в Хотинском уезде, в с. Кирсово Бендерского уезда, Картал Измальского уезда, Татар-Копчак и Тараклия Аккерманского уезда и Новые Трояны.
 • 115 лет со дня выхода в свет работы о. Димитрия Чакира «Биографический очерк рода и фамилии Чакир».
 • 110 лет с начала издания евангельских зачал в виде тетрадок по 8 страниц. Первая тетрадь прошла цензуру 10 сентября 1909 года (по ст. стилю). Цензором был сам глава комиссии по переводу прот. Михаил Чакир, который в 1909-1911 годы издал большую часть Четвероевангелия и в конце собрал тетради под одну обложку.
 •  100 лет со дня иерейской хиротонии священника Николая Михайловича Чакира — четвертого сына протоиерея Михаила. 10 февраля 1914 года (по ст. стилю) архиепископом Кишиневским Серафимом он был назначен на второе священническое место Успенской церкви с. Татар-Копчак Аккерманского уезда. В 1918 году полгода служил в с. Авдарма, затем переведен был в с. Вайсал Измаильского уезда, где служил до 1940 года. Мигрировал в Румынию и служил в жудеце Браила, на старости переехал в Бухарест, где и скончался в 1947 году. Похоронен в Бухаресте на кладбище Бунавестире рядом с супругой Марией, сыном Сергеем и невесткой Екатериной.
 • 85 лет со дня выхода в свет трагедии Михаила Михайловича Чакира «Прибои войны», повествующей о событиях Первой мировой войны и гражданской войны в России.
 • 80 лет со дня выхода в свет первой исторической работы научного характера — «Besarabiyalı gagauzların istoriyası» протоиерея Михаила Чакира. В это время он уже был на пенсии, поэтому смог написать этот замечательный труд, материалы к которому собирал в течение 40 лет. В 1933 и 1934 годах на румынском языке вышли две статьи о. Михаила о происхождении гагаузов, а в 1934 году отдельной книжкой он издал перевод этих статей с дополнением на гагаузском языке. Историк И.Ф.Грек сравнивает деятельность протоиерея Михаила Чакира с трудами болгарского просветителя XVIII века Паисия Хилендарского, который сыграл значительную роль в национальном возрождении болгар (и был канонизирован как преподобный в 1962 году).

На самом деле история рода Чакир скрывает более интересные страницы, которые еще не освещены в полной мере. Призываю всех заинтересованных лиц подключиться к этой работе, чтобы ЧАКИРы заняли достойное место в истории гагаузского народа и гагаузской церкви.

Виктор Копущу, сотрудник Научно-исследовательского центра Гагаузии имени М.В.Маруневич

Allahın türküleri Marinka bulüdan

Küçük ayın 5-dä Manastırlı bay Todurlan musaafirliktä bulunduk kıpçaklı Üsümbeli İliya kızı Marinka bulüda. Bu karının duuması 1921 yıldan, ama, şükür Allaha, ayakta-saalıkta, hepsini açık tutêr aklında. «En zor yaşamak rumında oldu», — deer. Aklında tutêr türküleri hem din tekstlerini. Türkü biler gagauzça, rumınca, bulgarca. Allah versin ona saalık, sabur hem sevinmäk uzun ömürä! Biz bölä insannarı unutmayalım, onnarın laflarını esaba alalım!

Ay-Boba için eni kiyadın tanıtımı

2014 yılın Büük ayında Sevtlana Dimitroglunun teklifinä görä GRT yaptı 2013-cü yılda Ay-Boba için çıkan eni kiyadın tanıtımını. Kiyadı almaa isteyennär var nasıl onu bulsun Komratta «Книжный остров» kiyat lavkasında (Pobeda sokaa, 14: avtostanţiyanın yanında).