Monthly Archives: Сентябрь 2013

ОО «АЙДЫННЫК» обратилось к Башкану с просьбой установить памятную доску на доме, где жил протоиерей Михаил Чакир

Изображение

 

Председатель Культурно-просветительского общественного объединения «АЙДЫННЫК» Виктор Копущу обратился к Башкану Гагаузии с просьбой установить в Кишиневе памятную доску на доме, где жил просветитель протоиерей Михаил Чакир. 

«В Кишиневе, как и других регионах Молдовы, кроме Гагаузии, очень мало людей, знающих имя этого великого подвижника Бессарабии. Его служение молдавскому и другим народам Бессарабии ни чуть не меньше, чем апостольское служение своему гагаузскому народу. В связи с этим, для увековечения памяти просветителя Бессарабии прот. Михаила Чакира просим Вас ходатайствовать перед муниципальным советом г. Кишинев о разрешении на установку памятной доски или барельефа в честь Михаила Чакира в доме, где он жил (г.Кишинев, ул. Армянская, 14). Это позволит сохранить память о нашем просветителе в Кишиневе, где он жил с десятилетнего возраста до своей блаженной кончины.» — отмечается в письме, направленном на имя Башкана.

Башкан М. Формузал 30 сентября в ходе заседания Исполнительного комитета Гагаузии сообщил о завершении подготовки полной биографии протоиерея Михаила Чакира. Биография молдавского и гагаузского просветителя будет издана при участии Научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич и культурно-просветительского общественного объединения «Айдыннык» под эгидой митрополии Молдовы, сообщает пресс-служба гагаузского правительства.

Как отметил Башкан, руководство автономии в ближайшее время обратится к властям муниципия Кишинев с просьбой разрешить установку мемориальной доски либо барельефа на доме по улице Армянская, где проживал Михаил Чакир. «Этот человек очень многое сделал для Молдовы и для Гагаузии. Надеюсь, что кишиневские власти пойдут нам навстречу и разрешат установить мемориальную доску на доме, где жил Михаил Чакир», — сказал Глава автономии. 

пресс-служба прихода Преображения Господня

 

Nicä Ana Dili kliseyä gelmiş

Dışarda güz vakıdıydı. Ama havalar taa iicä sıcaktı, kuşlar taa uçmadıydılar, aaçlar taa soyunmadıylar, toprak taa uyumadıydı. Taman bu vakıt küüdä klisenin kurbanıydı. Kär bu yortu payedärdi güzü ikiyä, ondan ileri yarı yaz, yarı güz, ondan sora yarı güz, yarı kış. İnsan da ölä vakıdı sayardı, hepsi bilärdi, ani kurbandan sora güz döner.

Maasuz kurban için klisä donandı. Donandı dışyandan: boyandı duarlar, pençerelär, enilendi örtü. Ama taa paalı, ani donandı içyandan da: eski duar resimnerini kazıdılar da eni yaptırdılar, ikonastası enilettilär, erleri enidän döşedilär. Kısacası, oldu bir klisä nicä masalda! İçi-dışı güler, ölä da çaarêr gelän-geçän insanı, girsin, bir mumcaaz yaksın, yazdırsın soy-senselesini saalık için.

Te bu büük yortuda da bölä bir gelän-geçän bir kız oldu. Sabaalän o evdän çıktı paneerä, nesä almaa, da, bez-belli, hiç aklında da yoktu, nelär onunnan olacek yolca. Klisäylän bir uurda, olduynan, kız denedi, ani onun görünüşü bam-başka: örtüsü yalabıyer, tepesindeki stavrozdan sansın şafk çıkêr, açık pençelerdän da sansın angel sesleri işidiler. Nedänsä o bir zamana unuttu, ani nereyisä alatlardı, unuttu bütün dünneyi… da aklına getirdi küçüklüünü. Nicä malisinnän gelärdi kliseyä, nicä komka alardı, nicä sevärdi bakmaa ikonalara, mumcaaz yakmaa hem sündürmää.

İrmi yıl geeri, açan küüdä klisä taman açılmıştı, o klisedä vaatiz etmiştilär kırk günnük, küçücük, baargan bir kızçaazı. Nunası biyaz saçlı, biyaz sakallı ihtiar bir adam sudan çıkarmış eni hristian canı da tezdä ölmüş. Beş-altı yıldan sora malisi da ölmüş. Da uşak büümüş  hem allahsız, hem klisesiz. Ama şindi o durêr klisenin önündä, da nedänsä ölä canı acıyer, ani şindiyä kadar kooladı Allahı canından. Sansın o şılayan stavrozdan bir ses geler: “Neçin Beni koolêêrsın?”

Çok düşünmeyeräk, kız başladı gitmää uz kliseyä. O duyardı, ani lääzım orayı gitsin, lääzım, baariz biraz, ama nesä diiştirsin yaşamasında. O hızlı çıktı eşikleri, ama içi klisenin doluydu insannan. Hepsi gelmişti yortuya. Bileräk, ani kliseyä girdiynän, lääzım öpmää ikonayı, dudakları boyalı hem donnan giimni kız, insanı itireräk başladı ortaya yaklaşmaa.

Geerdä insan pek işitmäzdi, ne okunêr hem çalınêr önezedä, ama hepsi savaşardı stavrozunu yapmaa da baari nasılsa duaya katılmaa. Burada türlü insan vardı, kimisi tanıyardı bu kızı, ama taa zeedesi tanımardı. İleridä durardı küüyün en büük adamnarı – küü başı, angısı kaçırmazdı bir da kurban, savaşardı her yılın gelmää kliseyä da insanı kutlamaa amvondan bu büük hem gözäl yortuylan; en zengin küülü, angısı tutardı may hepsi toprakları hem barların yarısını, angısı her yıl kurban için verärdi bir bölük para kliseyä, makarki yıl bereketsiz da olsa hem angısı taa deputattı da, onun için o da lääzımdı laf tutsun popazın erindän; bir karı, angısı işlärdi nesoysa partiyada da gelmişti partiyanın adından insanı kutlamaa.

Ama genç kız onnarı esap almazdı. O yavaş, ama uz gidärdi ortada duran ikonaya… Bir da ardından kimsä tuttu onu elindän. O sandı, ani kimsä ilişti, da istedi ötää dooru gitmää, ama, kıskıç gibi, sıkı tutan kurgaf el onu geeri çekti. Kız çevirdi kafasını – o mum satan Mita bulüydu.

– Mari, sän näänı? – savaşarak baarmamaa dedi Mita bulü çaarılmadık musaafirä.

– İkonaya… – annamayarak, ne olêr, dedi musaafir.

– Çabuk dışarı, şindi taa! – başladı karı kızı kolundan çekmää. – Sän ne, diskotekaya mı geldin? Boyanmış bana, nicä maymun, ikonaya gider. Yok mu gördüün, nicä lääzım kliseyä gelmää?

Savaşarak akıl üüretmää bu “diskotekadan kıza”, Mita bulü bir yandan savaşardı onu dışarı çekmää, ama çekämäzdi. İnsan başladı fısıldamaa, kimisi sayardı, ani kız lääzım çıksın klisedä, öbürleri – ani Mita bulü baksın işinä, da engel etmesin aalemää dua etmää.

– A, sän ölä mi? – ayoz üfkäylän dolu Mita bulü braktı kızı da çıktı näänısa.

Kız durakaldı, annamayarak, ne oldu şindi. İnsan da genä ileri döndü, kim dua eder bereket için, kim – Moskvada işleyän oolu için, kim – kızı için, ani yıllarlan gelmeer evä Türkiyadan, kim – içän kocası için, kim sorêr yanında durana, kaça büün acaba laana olacek paneerdä, kim – ne adı o karının, ani genä gelmiş partiyasını annatmaa. Kısaca, kimin ne zoru varsa.

Çok geçmedi, Mita bulü geeri geldi, ardına onun popaz. İkisi da tuttular kızı kollarından da çıkardılar dışarı. Kız artık kendi gidärdi. Dışarda o oturdu bir aacın altına da başladı ölä acı aalamaa, ani sansın kimsä ölmüştü. Klisedä çoyu hiç denämedi, ne oldu, da dua ötää dooru gitti.

Näändansa o aacın yanında peydalandı bir däducuk, ihtiar, biyaz saçlı, biyaz sakallı, gölmekçä, ayaklarında çarık, arkasında bir torba. Dädu sansın masaldandı.

– Ne oldu kızım? – domaldı fasıl dädu. – Kim seni aalattı?

– Beni klisedän kuudular… – içi içinä sıymayarak, dedi kız.

– Aalama kızım, olmaz aalamaa. Kim bölä gündä aalêêr!? – istärdi uslandırmaa cana yakın dädu. – Da ne sän onnara küstün mü? Olmaz, kızım. Klisedä işleyän insannara olmaz küsmää. Kimseyä olmaz küsmää. Aalama!

Sokakta oynayan uşaklar, açan gördülär, ani büük bir kız aalêêr, başladılar onu yansılamaa hem baarmaa:

– Ana deli, Ana deli!!!

Dädu sordu kıza:

– Neçin onnar sana deli baarêr?

– Onnar bizim komuşuların uşakları, şaşlanêrlar. Benim adım Ana Dili, onnar da hep beni yansılêêr.

– Sän bakma onnara, kızım, onnar bilmeer, ne yapêr. – Dädu açtı torbasını da çıkardı bir pesmetçik, küçük bir ekmecik gibi. – Al bu nafrayı, o manastırdan. Yortun kutluca olsun!

Dädu astı omuzuna torbasını da yolca ötää dooru gitti, stavrozunu yaparak. Ana Dili daladı o nafrayı… o okadar ona tatlı geldi, okadar ani yoktur iidii.

Bu vakıt klisedän çıktı uşakların anaları da aldılar onnarı komka verdirmää. Klisä aulu boşaldı, sade aacın altında oturardı genç bir kız da bakardı näänısa yukarı göklerä. Hava bulutlanardı, yaamura. Güzdü.

 

Степь

Может ли язык быть священным?

Изображение

Прежде чем начать размышление на заданную тему, необходимо определиться с тем, как мы понимаем основные используемые термины. А именно, что такое язык, и что означает быть священным.

Все мы знаем, что язык явление социальное. Ученые отмечают ее полифункциональность (коммуникативная, познавательная, эмоциональная, номинативная, денотативная, референтная и другие функции). Здесь мы не будем все эти функции рассматривать, лишь отметим, что все функции языка проявляются в коммуникации, то есть в общении. А для полноценного общения условием является наличие хотя бы двух собеседников. То есть мы определили, что язык является социальным инструментом, необходимым для коммуникации.

Далее определим, что мы называем священным или святым. Согласно священнику Павлу Флоренскому, «когда мы говорим о святой Купели, о святом Мире, о Святых Дарах, о святом Покаянии, о святом Браке, о святом Елее… и так далее, и так далее и, наконец, о Священстве, каковое слово уже включает в себя корень «свят», то мы, прежде всего, разумеем именно неотмирность всех этих Таинств. Они – в мире, но не от мира…». По мысли отца Павла, святость это, во-первых, чуждость по отношению к миру греха, отрицание его. Во-вторых – она конкретное положительное содержание, ибо природа святости Божественна, она онтологически утверждена в Боге. В то же время, святость, подчеркивает он, – не моральное совершенство, хотя она и соединена с ним неразрывно, но – «соприсносущность неотмирным энергиям». Наконец, святость есть не только отрицание, отсутствие всякого зла и не только явление иного мира, Божественного, но и незыблемое утверждение «мировой реальности через освящение этой последней».

Иными словами, святость – это выделенность, посвященность Богу (отсюда слова «святыня», «священник», «священнодействие» и др.), Который сообщает эту святость. Но вместе с этим святость имеет еще особенность утверждать мировую реальность через освящение этой реальности. Запомним эту фразу.

Читатель, очевидно, сейчас осуждает меня за эти «разглагольствования» (если еще не закрыл страницу). И тут я объясню, к чему все это.

Изображение

Как известно, гагаузы христиане, причем подавляющее большинство исповедует православие. Гагаузские храмы входят в Кагульскую епархию Кишиневской митрополии Русской Православной Церкви. Исторически так сложилось, что богослужение в Русской Церкви совершается на церковнославянском языке, который, к слову, до XVIII века обновлялся. Но после этого периода язык, можно сказать, был законсервирован. Так, сегодня мы пользуемся славянской Библией, называемой Елизаветинской, вышедшей из печати в 1751 году. В дальнейшем в нее вносились лишь несущественные изменения. Отсюда такой разрыв между современным русским и богослужебным славянским языками. Порою человеку, знающему русский язык, даже кажется, что он понимает смысл церковнославянского слова, но он понимает его неправильно. Автору этих строк не раз приходилось слышать на проповедях цитату из Псалтири: «С преподобным преподобен будеши…» (Пс.17:25) в смысле «с кем поведешься, от того и наберешься», тогда как смысл совсем другой, и обращается Псалмопевец совсем не к человеку, а к тому, Кто народ смиренный спасет и очи надменных унизит (Пс. 17:27).

В 1907-1917 гг. Комиссией по исправлению богослужебных книг, возглавляемой архиепископом Финляндским Сергием (Страгородским), будущим Патриархом Московским и всея Руси, была предпринята попытка исправления богослужебных книг. Комиссия ставила перед собой задачу «исправить принятый в богослужебную практику нашей Церкви церковнославянский <…> перевод, устранить его неточности и ошибки, а главным образом, сделать его возможно понятным <не только> для читающего, <…> но и для слушающего».

Из-за известных событий работа по исправлению текстов прервалась, и мы сегодня имеем то, что имеем. При этом следует сказать, что определенная часть верующих, в том числе и представители духовенства, считают церковнославянский язык, который сегодня использует Церковь как богослужебный, языком священным, необычным, «не от мира сего». Действительно, в их словах доля правды есть, поскольку этот язык на самом деле необычный. Прежде всего, потому, что предложения в богослужебных текстах построены по греческому синтаксису, порядок слов которого не всегда совпадает со славянским. Кроме того, греческий обладает рядом черт, не свойственных славянскому, но переводчики на протяжении веков старались восполнить этот пробел. В итоге получился язык, на котором в быту никто никогда не говорил. Отсюда его необычность. Кроме этого, священным и намоленным он кажется многим от того, что человек, который регулярно ходит в храм и молится дома по-церковнославянски, не представляет себе, что это язык можно заменить каким-то другим.

В Основах социальной концепции РПЦ мы находим такое выражение: «Евангелие Христово проповедуется не на священном языке, доступном одному народу, но на всех языках» (Деян. 2. 3-11). И тут представление о каком-то сакральном или священном языке ломается, как противоречащее учению Церкви.

Изображение

Но какое это имеет отношение к актуальной для нас реальности? Поясняю, сегодня в Гагаузии многие, посещая храм, могут задать себе (а может и не только себе) такие вопросы: 1) может ли язык богослужения быть священным? 2) может ли гагаузский язык быть священным? Я понимаю, что формулировка последнего вопроса может вызвать волну «праведного» гнева некоторых читателей, но, тем не менее, следует на него ответить.

Может ли язык богослужения быть священным?

Может, в силу того, что он причастен божественному, поскольку используется для общения с Богом. В этом смысле язык может быть священным, но это не зависит от его онтологических свойств, но от функциональных особенностей. То есть, свят или священен всякий язык, использующийся для общения с Богом вне зависимости от его типологии, количества носителей и проч.

Может ли гагаузский язык быть священным?

Может, если будет использоваться для общения с Богом. И тут оппоненты скажут: «Вот к чему все ведется! Анафема!» Но тогда мне придется напомнить слова отца Павла Флоренского, который писал, что святость имеет еще особенность утверждать мировую реальность через освящение этой реальности. То есть гагаузский язык может быть священным (если будет богослужебным), и тогда это его свойство будет утверждать нашу реальность через освящение последней. Какова же наша реальность? Предлагаю читателю самому ответить на этот вопрос, а также на следующий: Хотим ли мы освящения этой реальности?

История слов: был ли праотец Адам гагаузом?

Изображение

 

Мне не раз приходилось быть очевидцем спора, в котором стороны дискутировали на тему самодостаточности и древности гагаузского языка. Сторонники богатой истории гагаузского языка, как и ее носителя – гагаузского народа, в пух и прах разбивали тезисы своих оппонентов вопросом: почему же Бог в Эдеме общался с первым человеком на гагаузском языке? Почему Он дал ему гагаузское имя Адам, а не Человек, Ом, Хоминем, Мэн или другое?

Когда рассказываешь иностранцам о гагаузах, и дело доходит до численности народа (даже во всем мире), даже самая завышенная цифра вызывает снисходительно-жалостную улыбку на лице слушателя. Но стоит им узнать, что на гагаузском языке «адам» значит «человек», в их взгляде появляется нечто недоверительно-подозрительное, словно они соприкоснулись с частицей мистической и далекой реальности.

А многие ли гагаузы задумываются над тем, кто мы и откуда пришли? Сегодня многие хотят стать путеводителями и указывать направление движения, но правильным путем будет лишь тот путь, который мы выберем, спроецировав уже пройденный отрезок на пространство перед нами. Иными словами, только правильный анализ прошлого нашего народа и правильное его использование может открыть нам путь, который не приведет в тупик и не закончится через пару десятилетий или веков, а станет тем путем, который предуготован Творцом. Но философии мы уделим время в другой раз, сейчас же займемся более «приземленными» вещами.

«И создал Господь Бог человека из праха земного…» – так повествует нам книга Бытие о сотворении первого человека (Быт.2:7). И далее (Быт. 2:25) мы узнаем, что звали его Адам ивр. אָדָם‎, букв. ‘человек’; однокоренное со словами ивр. אדמה‎, ‘земля’ и אדום, ‘красный’. Логика ясна – созданный из глины, получил соответствующее имя. Для наглядности можно сравнить лат. homo ‘человек’ и humus ‘почва’ [1:482]. 

После грехопадения Бог проклинает Адама и весь род его и говорит: «… ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Таким образом, имя становится для первого человека еще и напоминанием о неминуемой смерти. Итак, мы выяснили, что имя Адам происходит от слова «земля» на иврите. Кроме того на иврите אָדָם (адам) имеет первое значение «человек», что и затрудняет перевод и толкование первых глав книги Бытия, где говорится о человеке в общем смысле (нереферентное значение) и конкретно об Адаме (референтное значение).

Но как произошло, что в гагаузском языке слово adam также стало означать и «человек», и имя собственное Адам? Арабский язык, который входит в семитскую группу языков, унаследовал и фонетический, и семантический облик آدم ādam [2:29], которое попало в персидский язык в форме آدم (adäm) c теми же значениями и приобрело дополнительную семантическую нагрузку 1) человек; 2) слуга; 3) и.с. Адам [3:57]. Небезынтересна арабская поговорка: каждый Адам найдет свою Еву. Да и в персидском языке слово настолько закрепилось, что вошло во многие устойчивые словосочетания (стать человеком, вывести в люди, проучить и т.д.).

Тюркские языки, которые изобилуют арабо-персидскими заимствованиями, унаследовали слово adam и приспособили к своей фонетической системе. В турецком языке имя нарицательное (adam) и имя собственное (Adem) стали обозначаться разными фонетическими вариантами [4:15], но в гагаузском языке омонимия сохранилась, и появилось дополнительное значение «муж», «мужской» [5:25]. Это дополнительное значение может использоваться для игры слов: Karıdan adam olmaz.

Вопрос времени проникновения арабо-персидских заимствований в гагаузский язык остается открытым. Только можно констатировать тот факт, что уже в древнетюркских памятниках слово adam использовалось и как имя нарицательное (ilim adamları ‘ученые люди’), и как имя собственное [6:8]. В этимологическом словаре турецкого языка отмечен первый письменный памятник, в котором было использовано слово в средневековом тюркском языке в форме adem / azem [Codex Cumanicus (1300), ed. Kuun. Budapest, 1981]. 

Подобных заимствований из разных языков в гагаузском языке тысячи, но все они давно стали «своими», адаптировались. Сегодня, в век глобализации, когда остро стоит вопрос сохранения гагаузской идентичности, нам следует формулировать главный вопрос повестки дня не в форме «Как изолировать и сохранить гагаузскую культуру?», а «Как адаптировать чужеродные элементы, чтобы не раствориться в общем котле, чтобы сохранить столпы гагаузской идентичности?» А этими столпами являются гагаузский язык как ядро этнической культуры и православная вера. Сохранив и преумножив их, сохраним и этническую идентичность.

1. Латинско-русский словарь. Дворецкий И.Х.Москва, 1976.
2. Большой арабско-русский словарь. Баранов Х.К. Москва, 2006.
3. Персидско-русский словарь. Рубинчик Ю.А. Москва, 1970.
4. Турецко-русский словарь. Магазаник Д.А. Москва, 1945.
5. Гагаузско-русско-молдавский словарь. Гайдаржи Г.А., Колца Е.К., Покровская Л.А., Тукан Б.П. Москва, 1973.
6. Древнетюркский словарь. Наделяев В.М., Насилов Д.М., Э.Р.Тенишев, Щербак А.М., Боровкова Т.А., Дмитриева Л.В., Зырин А.А., Кормушин И.В., Летягина Н.И., Тугушева Л.Ю. Ленинград, 1969.

GAGAUZLUUN İKİ KANADI VAR: DİL HEM DİN

Изображение

Saygılı okuyucu, ko seni korkutmasın bu yazının okadar pafoslu görünän adı. Burada savaşacam açıklamaa birkaç fikirimi, angıları, dışyandan, bekim, üüsek bir formada olacek, ama islää baktıynan, baalı bizim büünkü durumumuza, baalı yaarınkı yaşamamıza.

Nicä biliner, klisedä izmet edän popazlar, diakonnar hem başka izmetçilär bitirerlär din şkolalarını hem seminariyalarını. Klisä izmetçisi lääzım bilsin diil sade nicä dooru duayı götürmää, ama lääzım bilsin din bilimnerini da, angılarına TEOLOGİYA deniler. Siz var nasıl biläsiniz popazları, kim üürenmemiş seminariyada yada universitettä, ama onnarın sayısı aaz, hem onnar popaz olurkan, bezbelli, yoktu kolayları üürensinnär. Ama büün – XXI asirdä – popaz lääzım bilsin diil sade klisä izmetini dooru götürmää (liturgika), ama bilsin nasıl dooru nasaat etmää (gomiletika), klisä kanonnarını (dogmatika hem klisä hakı), klisä incä zanaatını bilsin (ikonografiya, arhitektura hem çalgılar), eski hem eni dilleri bilsin (grek, latin, slavän, rus, yabancı dilleri) hem taa çok başka bilimneri (pedagogika, psihologiya, soţiologiya, istoriya, filosofiya).

Partiarh Kiril bölä söleer popazın izmeti için: “Сегодня священство несет большую ответственность не только за состояние дел в Церкви, за состояние дел в приходах — оно несет ответственность за моральное, духовное состояние народа, а значит, за благополучие нашей страны. Потому необходимо сделать все возможное, чтобы Евангельское послание стало близким и понятным современному человеку. Только так можно изменить к лучшему образ жизни и отдельной личности, и всего общества в целом”.

Aldıynan Gagauziyayı, biz göreriz, ani bizim küülerimizdä hem kasabalarımızda aaz var popaz. Açan 2011 yılda patriarh Kiril geldiydi Moldovaya, mitropolit Vladimir ona sölediydi, ani Moldovada ortalama 1000 kişiyä geler 1 klisä hem 1 popaz. Bölä sayı yok ne Rusiyada, ne Ukrainada, ne da eski Sovet topraklarında olan başka bir devlettä. Ozaman patriarh pek metettiydi Mitropoliyayı bölä izmet için. Ama bakarsak Gagauz Erinä, neredä insanın inanı diil taa yufka, Moldavaya bakınca (ama, bekim, taa kaavi da), bu ortalama sayıya görä lääzım olsun 150 klisä hem 150 popaz en aazdan. Ama büün bizdä salt 30 dolayında klisemiz var, popaz da 35 kişi kadar. Diakon da salt üç. Çıkêr, ani Gagauziyaya beş kat zeedä klisä hem popaz lääzım. Ama bu ideal… baari iki-üç kat zeedä olsa.

Ama real baktıynan, büün var küülerimiz, neredä yok klisä: Kırlannar, Kırbaalı, Kongazçık, Çöşmäküüyü… hem Valkaneş. Hepsi bu erlerdä insan duaya toplanêr evlerdä, angıları yapılma klisä için. Gagauziyanın üç kasabasından biri olan Valkaneştä da yok klisä! Çadırda da komunist kuvedi bir da klisä brakmadı, ama kısa zamanda düzüldü üç klisä hem bir manastır! Onun için Valkaneş var kimdän örnek alsın.

İleri Komratta üç klisä varmış: şindiki kafedral, Panaiyanın Geçinmesinin adına hem Aleksandr Nevskiyin adına. Büün başlêêr düzülmää Saabinin Simasının Diişilmesinin adına (19 avgust) klisä hem onun dolayında din merkezi. Allah versin, da hepsi kliselär saa-seläm kısa vakıtta düzülsün, da onnardan sora başlasın düzülmää taa birär klisä, neredä artık bir var. Çünkü 1000 kişiyä bir klisä normasına etişmesäk da, ona yaklaşalım lääzım!

Popazlara baktıynan, görecez, ani Gagauziyada popaz etişmeer. Çok erdä var gelmä popazlar, moldovan, ukrain hem başka. Bu gösterer, ani küüdän yada kasabadan popaz olmaa kişi yoksa, orayı başka erdän birini geçireceklär. Bunun için Gagauziya deyni pek lääzımnı bir din şkolası, neredä üüreneceklär çocuklar hem kızlar, kim isteer ötää dooru izmet etmää Allaha hem halkına. Bu şkoladan sora onnar seminariyalara hem universitetlerä gidäbilceklär, neredä lääzımnı biligi kabledip, evä geleceklär, izmet edeceklär erindä.

Başta yazdıım fikirä isteerim dönmää, ani bu laflar çok üüsek görünäbilecek, ama onnarın aslıya çıkması bizä pek lääzımnı. Lääzımnı Gagauziya için. Lääzımnı bütün dünnedä yaşayan gagauzlar için. Gagauz halkı gözäl bir turnaya benzeer: bir kanadı – türkgil dili, öbür kanadı – doorusaltanatlı inan. Angı kanadı da kırılmasa, bu kuş uçamayacek. Dilsiz biz diiliz gagauz, hem inansız da diiliz gagauz. Sade bilä onnar bizi gagauz yapêr. Onun için büün biz lääzım çalışalım, diil sade gagauz devleti yaşasın, ama gagauz klisesi da var olsun hem yaşasın. Bunda bizim kurtuluşumuz!Изображение

Совпадение или промысл?

Бюст прот. М.Чакира на Армянском кладбище Кишинева

Бюст прот. М.Чакира на Армянском кладбище Кишинева

В этом году Молдавская Православная Церковь празднует 200-летие образования Кишиневской епархии. Специально для участия в торжествах в Молдову прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

7 сентября вечером Его святейшество совершил заупокойную литию в Кэприянском монастыре на могиле первого молдавского иерарха митрополита Гавриила Банулеску-Бодони. В прошлом году комиссия митрополии по канонизации святых начала сбор материла для канонизации митрополита Гавриила.

8 сентября в воскресенье патриарх Кирилл возглавил божественную литургию на площади перед кафедральным собором Кишинева. Именно в этот день 75 лет назад преставился первый переводчик богослужебной литературы на гагаузский язык протоиерей Михаил Чакир. Будучи гагаузом, он, прежде всего, радел о просвещении своего народа, которому дал возможность читать слово Божие на родном языке. Но не меньше он подвизался и для других жителей Бессарабии, в особенности молдован. Именно для них он издал первые свои книги: учебники русского языка для молдован, русско-молдавский словарь, который является первым настоящим молдавским словарем. Большую часть жизни он посвятил школьному делу, являясь председателем Кишиневского епархиального училищного совета, принимал самое активное участие в подготовке педагогических кадров и открыл огромное количество школ, тем самым дав возможность тысячам детей получить школьное образование.

Протоиерей Михаил Чакир является великим духовным деятелем Бессарабии наряду с другими известными личностями. Но севернее Гагаузии его имя малоизвестно, в Кишиневе о его трудах знает лишь небольшой круг специалистов. Сомневаюсь, что и на торжествах в честь 200-летия образования епархии в Кишиневе кто-то упомянул его имя и его заслуги перед народами Бессарабии.

Но там, где человек допускает ошибки по человеческой немощи, действует Божий промысл. Так на патриаршей литургии в Кишиневе была прочитана ектения на гагаузском языке, переведенная 100 лет назад апостолом гагаузов – протоиереем Михаилом Чакиром.

Если наш просветитель при жизни так радел о своем народе, что, можно сказать, душу свою положил за него, то и по смерти он не оставляет нас своими молитвами. Если при жизни он надеялся, что культура гагаузов будет развиваться, то и по смерти будет нам помогать. Нашим сыновним долгом перед отцом Михаилом является, пока Церковь не причислила его к лику святых, молиться «Богу духов и всякой плоти» об упокоении его души.

В гагаузских храмах есть благочестивая традиция поминать за литургией почившую братию храма, а также преставившихся священников из других сел. Хочется надеяться, что наши священники, поминая об упокоении почившую братию и прихожан храма, будут прежде всего молиться о нашем просветителе, по книгам которого некоторые священники до сих пор служат на гагаузском языке. И сами поминая протоиерея Михаила, будут в проповедях призывать к тому же и прихожан.

Не могу не привести слова монахини, которая в беседе о наших подвижниках, которых мы предаем забвению, сказала: «Biz da lääzım hatır güdelim bizim ayoz bobalarımıza».

Kendi geçmişini çiineyän halk, kendi anılmışlarını hem ayozlarını saymayan millet kendisi da unudulacek. Allah bizi bundan korusun!

Daymalı perspektiva için uygun

Изображение

Yaz vakıdıydı. Yaz dediynän, sanmayalım, ani bizdä olan yazlar gibi yazdı. Diil, Rusiyada ölä sıcak yaz olmaz. Ama genä da yazın ortasıydı, açan bän tanıştıydım Antoniylän. O manastırda yaşardı, ama taa monah diildi. Otuzu taa tamannamamış kurgaf hem balaban bir adamdı.

O vakıt beni koyduydular yaşamaa 19-cu asirdän bir evdä, angısı, Sovetlär manastırı kapadıynan, saa kalan üç yapıdan biriydi. İki katlı, eski, diil pek gözäl bir evdi. Baştan o konakmış, neredä kalarmış manastıra gelän hacılar yada evä olmayan insannar. Sovet adamnarı, manastırı kapayıp, baş kliseyi hem duarları yıktıynan, bu erdä küçük bir küüçääz kurmaa istemişlär. Birkaç tufla ev düzmüşlär da orayı insannarı geçirmişlär, eski evleri da yıkmamışlar, onnarı da insana vermişlär (sansın taa ileri orada yaşayan olan monahlar, angılarını ya öldürüp, ya koolayıp, yok etmişlär, diildi insan).

Açan vakıtlar diişildi, bu manastır enidän açıldı. Ama ilktän manastırın sade vardı. Yavaş-yavaş hepsi yapıları düzüldü, kliselär kaldırıldı, dua başladı. Bu eski konak da oldu manastırın bir yapısı. Kär devlet da onu korumaa alındı, üz elli yıllık bir yapı deyni. Bilmeerim, eski konaan da mı ölä planirovkasıymış, osa sonundan mı ölä o evi diiştirdilär, ama yapmıştılar ölä, ani kenef evin içindäydi. Bu biraz bozardı yaşayannarın kefini, zerä koridordan geçärkän, neçinsä hepsi burnularını tıkardı. Ama içerdä bişey gelmäzdi.

***

Bir avşam dualardan sora o evdä yaşayannar, kim işlärdi manastırda yada monah olmaa istärdi, toplandı balkonda çay içmää. Koridora çıkan kapu iicä kapandı, perçerelär büük, biri ardınadan açık, yaz lüzgeri. İçeriz çay. Antoniy ortada oturêr. Onun yanında Vladimir, kırkın dolayında keresteli bir adam.

– Antoniy, – danıştı Vladimir, – sän ne yapaceydın, sana sokakta gey yaklaşaydı?

Şindiyä kadar susan Antoniy ona baktı, sustu, düşündü.

– Düüyeceydim onu, olmalı.

– Te, gördünüz mü, çocuklar, bän da ölä deerim… – da taa nesä ötää dooru başladı annatmaa aramızda en büük olan Vladimir.

***

Geçti biraz vakıt. Beni bir çocuklan koydular manastıra gelän insannara ekskursiya görürmää. Manastırda bu işlerin üstünä Antoniydi (onun için haliz biz ona lääzımdı deyelim Antoniy Grigorieviç, ama demäzdik). O aldı bizi üüretti, ne okumaa, ne bilmää, neredä ne sölemää, ne göstermää. Hepsi erli erindä.

– Diil ölä! – Sevgiylän bizi doorudardı, açan nesä dooru sölemäzdik. – Löşä ba, sän bölä yavaşıcık annadarsan, insannarın cannarı sıkılacek, da hepsi daalışacek. Savaş sesleyennerä interesli gelsin, elinnän nesä göster. Duara annatmêêrsın e!

Bu üürenmenin bitkisindä biz verdik Antoniyä ekzamen esabı bişey – denemä ekskursiya. Ondan sora artık kendi başımıza gezdirärdik manastıra gelän hacı grupalarını.

***

Antoniy sevärdi avtostoplan gezi yapmaa. Arkasına alıp büük bir torba (okadar büük, ani sanêrım, bän orayı sıyaceydım), ya manastıra, ya eski bir kasabaya gidecek. Ama bu yolluk evä gideceydi aylesini dolaşmaa. Lääzımdı tez gelsin, ama…

Birkaç gündän sora manastırın başına, arhimandritä, geldi bir haber, ani Antoniy ölmüş. Yolca pinmiş bir maşinaya, angısına büük bir kamaz urulmuş. Maşinada olannar erindä ölmüşlär.

Yola çıkarkan, Antoniy, olmalı, hiç düşünmäzdi da, ani bu olacek onun bitki yolculuu erdä. Deerlär, Allah alarmış erdän insanı en uygun vakıtta. Uygun, diil erdeki perspektivada, ama daymalı, bitkisiz perspektiva için uygun. Kim biler, acaba, bizim da plannanan işlerimiz bitki olmayacek mı? 

75 лет со дня смерти протоиерея Михаила Чакира

Прот.М.Чакир, 1931 год

Прот.М.Чакир, 1931 год

У каждого народа есть свой национальный лидер (то есть авторитетная личность, обладающая главной и ведущей ролью в организации и консолидации нации для практических действий по реализации национальных интересов – Этнопсихологический словарь). Гагаузы в этом отношении не стали исключением. Более того, можно сказать, что гагаузам очень повезло иметь таким лидером духовного пастыря – протоиерея Михаила Чакира. Его давно нет на земле, но, тем не менее, сегодня мы с уверенностью можем сказать, что М.Чакир является авторитетной личностью, обладающей главной ролью в консолидации гагаузской нации.

8 сентября (когда в Кишиневе была совершена патриаршая литургия) исполнилось 75 лет со дня смерти великого подвижника нашей земли – отца Михаила Чакира. Историки и этнографы отмечают, что его личность для гагаузского народа, для Гагаузии стала национальным символом. В истории найдется не так много личностей, которые стали и духовными, и национальными лидерами. Можно вспомнить равноапостольных царей Константина и Елену, князей Владимира и Ольгу, грузинскую царицу Тамару, преподобного Сергия Радонежского, благоверных князя Лазаря Сербского и господаря Стефана Молдавского, благоверных князей Александра Невского и Димитрия Донского. Но нас от них отделяют века, наш же покровитель жил относительно недавно. В Румынии поныне здравствуют его потомки – внучка, которая хорошо помнит деда, так как до пятнадцати лет росла в его доме, и правнуки, которые в своих семьях хранят память о своем прадедушке.

Вспоминая подвиги апостола гагаузов, часть которых еще остается неизвестна широким кругам, хотелось бы подчеркнуть следующее. Несмотря на то, что в Гагаузии имя Михаила Чакира становится все известнее, в Кишиневе о нем знают немногие. В 2011 году на Армянском кладбище в Кишиневе был установлен бюст просветителя, но, к примеру, в доме, где он прожил большую часть жизни, по ул. Армянской, № 14 (ранее № 12) нет ни таблички, ни памятной доски.

А между тем, служение Михаила Чакира молдавскому народу, как и остальным народам Бессарабии, никак не меньше, чем служение своему народу. Нас в этом убеждают отзывы о нем его современников, которые отмечали его особое усердие на ниве народного просвещения. Будучи членом, а потом и председателем Кишиневского уездного епархиального училищного совета, он способствовал открытию огромного количества церковно-приходских школ и школ грамоты и снабжению их всем необходимым, чтобы дети могли полноценно учиться. Он сам составлял учебники русского языка для молдован, словари, на свои деньги их издавал. Сам на своем участке построил сельскую церковную школу в предместье Кишинева, был ее директором и 20 лет ее содержал!

Именно Михаил Чакир первым стал поднимать вопрос о необходимости издания книг на молдавском языке. Он обращался в Министрество просвещения, просил ходатайства Кишиневского архиерея и добился разрешения издавать книги на молдавском языке. Затем он добился открытия епархиальной типографии, в которой и печатал переводы богослужебных и библейских текстов на гагаузский язык.

О деятельности отца Михаила Чакира можно говорить еще, но это тема публикации другого формата. Здесь же я хотел бы акцентировать внимание на том, что мы еще не полностью осознали роль Михаила Чакира в судьбе гагаузского народа. Не осознали значимость его трудов для нашей культуры, и для языка в частности. Это нам еще предстоить сделать. А следующим шагом должно быть обращение ко всему миру с радостной вестью о том, что мы (то есть каждый из нас) обрели Отца, обрели Пастыря, который молится о всех у престола Царя веков. Это обращение должно быть адресовано всем народам, и тюркским, и славянским, и балканским, и англоговорящим.

Сегодня Церковь еще не канонизировала протоиерея Михаила Чакира, то есть еще не причислила к лику святых (хотя это не свидетельствует о его несвятости). Поэтому нашим сыновним долгом является помолиться о прощении его грехов, вольных и невольных, чтобы Господь упокоил его душу в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.

Saabi Allahımız, gökün hem erin Padişahı, afetsin protoierey Mihailın hepsi günahlarını hem yanılmaklarını da raatlandırsın onun canını ayozlarlan barabar hem bizi hayırlasın, nicä bir İi hem İnsansevän. Amin.

 

 

Hoş geldiniz sayfama!